Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / Er-Rafi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Er-Rafi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

er-Rafi
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 351
Anlamı: Yukarı kaldıran, yükselten
Kerameti: İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur.Fakirlikten ve zalim şerrinden muhafaza olur.Rızkı ve derecesi artar.

Rafi | er-Rafi İsminin Anlamı

Rafi | er-Rafi İsminin Anlamı

Rafi isminin lügat anlamı:

Ref kelimesinden türetilen er-Râfî ismi; maddi veya manevi bir şeyi kaldırmak, yüceltmek ve yükseltmek anlamlarına gelir. Kur’an’da Rabbimizin özel ismi olarak değil, fiil olarak kullanılmaktadır. el-Hâfıd isminin zıt anlamlısıdır.

ER-RÂFİ’: Dilediğinin makam ve mertebesini yükselten, dostlarını yücelten; dilediğini aziz kılan. Zilletten izzete terfi ettiren (yükselten), düşeni kaldıran, dereceleri artıran…

Rafi isminin ıstılah anlamı:

Rafi; dilediğine peygamberlik vererek onları yükseltendir.

Rafi; dilediği ve dileyen kimseleri derecelerle diğer insanlardan üstün kılandır.

Rafi; iman edenleri yüceltendir.

Rafi; ilim ehlini yüceltendir.

Rafi; kelime-i tayyibeyi, yani güzel kelimeyi yüceltendir.

Rafi; salih amelleri yüceltendir.

Rafi; saliha kadınları yüceltendir.

Râfî; Kur’an ezberleyen ve Kur’an’a uyanları yücelten, yükseltendir.

Rafi | er-Rafi Dualar ve Zikirler

Rafi | er-Rafi Dualar ve Zikirler

ER-RAFİ: Bu mübarek ismin zikri (351) adettir.

Zikir sa­ati Güneş, Zikir günü Pazar’dır.

Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir.

Manası (yükselten ve kaldıran) demektir. Bu adın içinde Hak Tealanın en azametli adının üç harfi bulunmaktadır. Bu adın uluhiyetinden ilacı bulunmayan hastalıkları çekenler faydalanırlar. Hak Tealanın bütün çaresizlere ulaşan gücü, bu devasız hastaların imdadına bu adı anmakla yetişir. Dünya güzelliğini görmeden yoksun olan körlere, şifası olmayan dertlere tek şifa kaynağı bu addır.

El Rafi adı duyulduğu andan bugüne kadar bütün bu dertlerin tek şifası olarak sürüp gelmiştir.

Bu adın hizmet meleğinin adı Merkiyail’dir. Bu meleğe de 4 komutan melek yardım etmektedir. Bu dört komutan meleğin her birinin emrinde 35’er melek, onlarında yine her birinin 31 er bin yardımcı meleği vardır. Bu meleklerin ödevi kulların tutuldukları musibet ve illetlerden onları kurtarmaktır.
Rafi | er-Rafi esmasıyla yapılacak Dualar:

“Allahümme ente-rrafiü refa’tel enbiyae vel evliyae bi nürikel ilahi ve ente-llezl kemmelte nüfuse ehlll muhabbeti vel vlâdi, bi silbUhati vechike ve cenabikel a’la, ve ente-llezi tu- zhirü ettenüde ve-ttecerrüdi fi kulübi eliyaike lil ihâtati bi avamül eşyai, ve ente-ilezi refa’te derecatül irfani ve kadrü ehlül irfani vel imani inde infisahil zulümati ve zuhur sırrıl ic-tilâi, Es’elüke bi sırrıl kafi ve-nnüni ve sirrü esrarül ilmi ve bi sirri maanil nuni bi’meknünati hürufil hafdi fil ref’il mucibeti ecran gayrü memnunin ve bi sırrı damairü devr-nnefi inde inkişafil hükmül masun, en terfaa müşahedeti anil mahsusati ve iradeti an naimi-şşehavati ve irfa’ni ileyke ala ekmelil halati ve tedbidili-sseyiati, Es’elüke Allahümme en tec’aleni müte-zellilen beyne yedeyke fi-ddünya maa kemalil ilmi vel ibadeti, mukbilen aleyke fil ukba inde bastı envarü-s-saadeti ve-ssi-yadeti, saciden leke fi makami iradeti mütelebbisen bi nuril hikmeti ve-zzehadeti hatta la ertesibü li gayrübe zaten ve vas-fen inneke fe’alün lima türidü ve ente ala külli şey’in kadir…”

Rafi | er-Rafi Fazileti ve Sırları

Rafi | er-Rafi Fazileti ve Sırları

1. Bu ismi, bu miktarda saatinde ve zamanında okumaya devam eden kimse, istediğinin gönlünü kendine bağlar.

Bu ismin ve terkibinin müthiş bir tesir gücü vardır. Dün­ya ve ahiret derecesini yükseltmek isteyenler, halk arasın­da sevilip sayılarak şeref itibar görüp yücelmek, Allah (c.c) tarafından sevilmek isteyenler bu mübarek ismin etkisiyle istediklerine ulaşabilirler.

2. Bu ismin zikrine devam edip vird edinenlerin üzerin­den gam, kasavet ve keder kalkar.

3. Bir yere rüzgar estirmek için bu ismin tertibine (ya­pıldığı usule) başvurulur. Rüzgar ne taraftan eserse, tertibi yapan kimse o tarafa arkasını döner. Çokça tecrübe olun­muştur.

4. Zulmünden korkulan bir kimsenin huzuruna girmez­den önce 70 kere okuyan kimse, o zalimin zulmünden emin olur.

5. Saldırı ve malının gasp edilmesinden korkan kimse 70 kere okursa korunur.

6. Gece yarısı, 351 kere okuyan kimse, gönül rahatlığına ulaşır, işlerinde kolaylık görür, zenginleşir, isteğine kavuşur.

Kısacası, her türlü işte başarılı olmak, makam ve mev­kide yükselmek, şeref ve itibar sahibi olmak isteyenlerle, zenginlik, mal, mülk elde etmek isteyenler, bu ismin zikrine devam etmelidirler.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir