Anasayfa / Kuran-ı Kerim Tefsiri Oku – Elmalılı Tefsiri

Kuran-ı Kerim Tefsiri Oku – Elmalılı Tefsiri

Kuran-ı Kerim Tefsiri Oku – Elmalılı Kuran Tefsiri

1 – Fatiha Suresi 39 – Zümer Suresi 77 – Mürselat Suresi
2 – Bakara Suresi 40 – Mümin Suresi 78 – Nebe Suresi
3 – Al-i İmran Suresi 41 – Fussilet Suresi 79 – Naziat Suresi
4 – Nisa Suresi 42 – Şura Suresi 80 – Abese Suresi
5 – Maide Suresi 43 – Zuhruf Suresi 81 – Tekvir Suresi
6 – Enam Suresi 44 – Duhan Suresi 82 – İnfitar Suresi
7 – Araf Suresi 45 – Casiye Suresi 83 – Mutaffifin Suresi
8 – Enfal Suresi 46 – Ahkaf Suresi 84 – İnşikak Suresi
9 – Tevbe Suresi 47 – Muhammed Suresi 85 – Bürüc Suresi
10 – Yunus Suresi 48 – Fetih Suresi 86 – Tarık Suresi
11 – Hud Suresi 49 – Hucurat Suresi 87 – Ala Suresi
12 – Yusuf Suresi 50 – Kaf Suresi 88 – Gaşiye Suresi
13 – Rad Suresi 51 – Zariyat Suresi 89 – Fecr Suresi
14 – İbrahim Suresi 52 – Tur Suresi 90 – Beled Suresi
15 – Hicr Suresi 53 – Necm Suresi 91 – Şems Suresi
16 – Nahl Suresi 54 – Kamer Suresi 92 – Leyl Suresi
17 – İsra Suresi 55 – Rahman Suresi 93 – Duha Suresi
18 – Kehf Suresi 56 – Vakıa Suresi 94 – İnşirah Suresi
19 – Meryem Suresi 57 – Hadid Suresi 95 – Tin Suresi
20 – Taha Suresi 58 – Mucadele Sures 96 – Alak Suresi
21 – Enbiya Suresi 59 – Haşr Suresi 97 – Kadir Suresi
22 – Hac Suresi 60 – Mümtehine Suresi 98 – Beyyine Suresi
23 – Müminun Suresi 61 – Saff Suresi 99 – Zilzal Suresi
24 – Nur Suresi 62 – Cuma Suresi 100 – Adiyat Suresi
25 – Furkan Suresi 63 – Münafikun Suresi 101 – Karia Suresi
26 – Şuara Suresi 64 – Tegabun Suresi 102 – Tekasür Suresi
27 – Neml Suresi 65 – Talak Suresi 103 – Asr Suresi
28 – Kasas Suresi 66 – Tahrim Suresi 104 – Hümeze Suresi
29 – Ankebut Suresi 67 – Mülk Suresi 105 – Fil Suresi
30 – Rum Suresi 68 – Kalem Suresi 106 – Kureyş Suresi
31 – Lokman Suresi 69 – Hakka Suresi 107 – Maun Suresi
32 – Secde Suresi 70 – Mearic Suresi 108 – Kevser Suresi
33 – Ahzab Suresi 71 – Nuh Suresi 109 – Kafirun Suresi
34 – Sebe Suresi 72 – Cin Suresi 110 – Nasr Suresi
35 – Fatır Suresi 73 – Müzzemmil Suresi 111 – Tebbet Suresi
36 – Yasin Suresi 74 – Müddessir Suresi 112 – İhlas Suresi
37 – Saffat Suresi 75 – Kıyamet Suresi 113 – Felak Suresi
38 – Sad Suresi 76 – İnsan Suresi 114 – Nas Suresi

Kuran-ı Kerim Türkçe Tefsiri

Kur’an bir hidayet ve i’caz kitabıdır. O, insanlığı doğru yola iletmek üzere gönderilmiş eşsiz bir mucizedir. Dünyada en çok okunan ve okunacak kitaptır.

Kur’an-ı Kerim’in başka adları da vardır; fakat en yaygın olanı Kur’an’dır. Diğer adlarından bazıları şunlardır: Kitab, Furkan, Zikr, Tenzil.

Meşhur olan sıfatları arasında da şunlar sayılabilir: Mübin, kerim, nur, hüda, rahmet, şifa, mev’ıza, büşra, beşir, nezir, aziz.

“Kur’an, Hz. Muhammed (s.a.v)’e 23 yıllık peygamberlik süresi içinde, Arap dilinde ve vahiy yoluyla indirilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten, mucize kelamdır.”

Hz. Peygamber Kur’an ‘ı vahiy olarak almış, kendi tarafından hiçbir şey ilave etmeden ve hiçbir eksiltme yapmadan onu aldığı şekliyle ümmetine tebliğ etmiştir.

Kur’an ‘ı ayrıca okumak, dinlemek, yazılarına bakmak, başkasına okutmak ve öğretmek de ibadettir. Kur’an ‘ın tercüme ve tefsirlerini okumak da sevaptır.

Kur’an ilimlerinin en önemlisi tefsirdir, diğer ilimler onun yardımcısı gibidir. Çünkü tefsir Kur’an’ı anlama ve açıklamaya yönelik faaliyetler bütünüdür. Kur’an anlaşılmadıkça uygulanamaz, uygulanamadıkça da İslâm’a göre insanların yaratılış sebebi olan– Allah’a kulluk, O’nun rızasına uygun bir hayat gerçekleşemez.

Kur’an’ı anlamak, Allah’ın ne demek istediğine ulaşmak için yapılan çabalar iki kelime ile ifade edilegelmiş olup bunların ilki –aynı zamanda bir ilmin adı olan “tefsir”, ikincisi de “te’vil”dir.

Sözlükte tefsir “açmak ve açıklamak”tır. “Maddî bir şeyin üstünü açıp ortaya çıkarmak” mânasına da gelmekle beraber daha ziyade “mânayı açmak, açık hale getirmek” anlamında kullanılmaktadır. Kelimeye bu mânada Kur’an’da da yer verilmiştir (Furkān 25/33). Terim olarak tefsir “Beşer için mümkün olan ölçüde Allah’ın muradını araştıran, anlama yollarını gösteren ilim dalı” için kullanılmaktadır.