Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Mukaddim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mukaddim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Mukaddim
Günü: Cumartesi
Vakti: Zuhal
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 184
Anlamı: İstediğini ileri geçiren, öne alan
Kerameti: Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. Daima yükselmek için okunur.Halk içinde heybetli olur.

Mukaddim | el-Mukaddim İsminin Anlamı

Mukaddim | el-Mukaddim İsminin Anlamı

Mukaddim isimlerinin lügat anlamları:

Mukaddim, öne geçiren anlamına gelmektedir.; Kur’an’da geçmemiş, meşhur Esma-i Hüsna hadisinde zikredilmiştir.

EL-MUKADDİM:Takdim eden; dilediğini öne alan ve ileri geçiren; her şeyi yerli yerine koyan.

Allah (c.c), dilediğini yapmaya gücü yetendir. Ona mani olabilecek, yaptığını engelleyebilecek hiçbir varlık yoktur. Mülkünde ve idaresinde tek tasarruf sahibidir. Bunun yanın­da dilediğini de erteler, engeller; sona bırakır. Buna da kimse itiraz edemez. Dualarımız bazı şeylerin engellemesine sebep olabildiği gibi, bazı dualarımız da bazı şeylerin öne gelmesi­ne öne alınmasına sebep olabilir. Önemli olan ve lazım olan dualarımızı samimi ve içten yapmak, Allah’a razı etmektir.

Mukaddim isminin ıstılah anlamları:

Mukaddim; hikmeti gereği bazı kullarını öne geçirendir.

Mukaddim; kimi varlıkları önce yaratandır.

Mukaddim; kimi kullarını zekâ, akıl ve beden yönünden üstün kılandır.

Mukaddim; peygamberler seçen ve bunları insanlardan üstün kılandır.

Mukaddim | el-Mukaddim Dualar ve Zikirler

Mukaddim | el-Mukaddim Dualar ve Zikirler

EL-MUKADDİM isminin zikri (184) adettir.

Zikrin saati Zühal; günü Cumartesi’dir.

Cumartesi sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece okumak için de tam gece yarısıdır.

Mukaddim | el-Mukaddim esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey sırlarla dolu sonsuz hikmet Sahibi!
Ey sonsuz barış Sahibi!
Ey bütün ölçülerin Sahibi!
Ey dengede Tutan kâinatı!
Ey Takdir Sahibi!
Ey Kaderin Sahibi!
Ey önünde tek baş eğdiğim Yüce!
Ey Muahhir!
Ey Mukaddim!
Ey Kerem Sahibi Allah!

“Ve hepsini, emrimizle yol gösteren rehberler yaptık ve kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Hepsi Bize kulluk eden kimselerdi.” (Enbiya Suresi 73. Âyet Meali)

Sen Muhahhir’sin Allah’ım!
İstediğini tehir Eden Sensin!
İstediğini mahrum Bırakan Sensin!
Sen Mukaddim’sin Allah’ım!
İstediğini öne Çıkaran;
İstediğine şeref verip Yücelten yalnız Sensin!
Her şeyi yerli yerine koyansın Sen!
Her şeyi bir ölçüde Yaratansın!
Senin İlmin;
Senin İraden;
Senin Takdirinle olur her şey Rabb’im!
Dostlarını Yücelten Sensin!
Geri bıraktığını öne çıkarmaz;
Öne çıkardığını geri bırakmazsın Sen!

“Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla
Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
Yükünü senden alıp atmadık mı?
Ki o, senin belini bükmüştü;
Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?
Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır.
Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et.
Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!” (İnşirah Suresi)

Rabb’im!
Mukaddim Adının hürmetine;
Dininde öne çıkanlardan eyle bizi!
Bizi ibadetimizle yücelt!
Sen ki bizi eşref-i mahlukat olarak Yarattın!
Sen ki bize şeref Verdin!
Sen ki bize iman Verdin!
İman ettikten sonra topuklarının üzerinde geri dönenlerden eyleme bizi!
Bizi esfel-i safiline düşürme Ya Rab!
En aşağı mertebeye indirdiğin Ebû Leheb’lerin dünyasından uzak tut bizi;
Dünyamızı Aydınlat Mukaddim Adınla!
Mukaddim Adınla yolumuzu Aydınlat!
Taşıdığımız en şerefli ad Müslüman olsun!
Ve Adının hakkınca Müslüman olanlardan eyle bizi!

Sen ki mutlak irade Sahibisin Rabb’im!
Dilediğini yapmaya muktedir olan yalnız Sensin!
Gökleri ve yeri altı günde Yaratan Sensin!
Her şeyi bir nizama göre Yaratan Sensin Rabb’im!
Senin razı olacağın bir nizam ver hayatımıza!
Sen ki tebessümü bile ibadet kabul Edensin Dergâhında;
Rızan için Rabb’im,
Tebessümümüzü artır bizim!
Bizim ibadetlerimizi artır Mukaddim Adınla!
Aziz kıldığın, öne çıkardığın dostlarına hürmet edenlerden eyle bizi!
Mukaddim Adının hürmetine ya Rab!
Zelil kıldığın kullarından uzak tut bizi!
Bizi tevbe edenlerden eyle!
Kalbini Sana verenlerden eyle bizi Ya Rab!
Sana yaklaştır Mukaddim Adınla!
Resulullah’ın(Sallallahu aleyhi Ve sellem) diliyle şahitlik ederim Sana Rabb’im:

“ Öne alan ve arkaya bırakan Sensin.”
“Hakkımda hükmün geçerli, hakkımda kazan adildir.”
“Allah’ım! Yaptığım ve yapacağım, gizli ve aşikâr işlediğim, israf ettiğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Sen Mukaddim (Öne alan) ve Muahhirsin (geciktirensin). Senden başka ilah yoktur.”
“Allah’ım! Hamd Sanadır. Sen, göklerin, yerin ve onlarda bulunanların Rabbisin. Sen Hakk’sın. Va’din de haktır. Sözün de hak ve sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem hak, Peygamberlerin de haktır. Muhammed (Sallallahu aleyhi Ve sellem) hak ve kıyamet haktır. Allah’ım! Sana teslim oldum; Sana tevekkül ettim, Sana iman ettim ve tevbe edip Sana döndüm. Senin düşmanını düşman edindim. Ve Senin hükmüne başvurdum. Gizli ve aşikâr, yaptığım ve yapacağım amellerimi bağışla. Öne geçiren ve geri bırakan Sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim İlâhımsın.”

Rabb’im!
Sen benim İlâhımsın!
Sana sımsıkı ve tam imanla bağlı bir kader nasip eyle bana!
Kazan ve kaderine razı olanlardan eyle beni!
Beni razı olanlardan;
Beni razı olduklarından eyle Rabb’im!
***
Kar taneleri gibi hafiflesin ruhum Mukaddim Adınla!
Kar tanelerini ruhumun rüzgâr esip savurdukça;
Senin Mukaddim Adına tekrar tekrar iman etsin!
İmanım yenilensin her savruluşta!

Sen Mukaddim’sin Rabb’im!
Ruhları güzelleştiren;
Kalpleri güzelleştiren;
Tutkulu bir imanla öne çıkaran Sensin sevdiklerini.
Bir gün ruhlar âlemine karıştığımda
Benim de ruhumu öne çıkar Mukaddim Adınla!
Ruhumu geride bırakma Rabb’im!
Ruhum sevinsin!
Meleklerin sevinsin!
Sen Sevin Rabb’im!
Ruhum Sana kavuştuğunda!
Mukaddim Adının hürmetine Rabb’im;
Son nefesimde de Meleklerin gülerek takdim etsin beni Sana!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!

Bu adın içinde Allah’ın en azametli adından iki harf vardır. Hizmet meleğinin adı Hz. Kasyail’dir. Emrinde de 4 büyük melek bulunmaktadır. Bu dört melekten her biri 184 er meleğe komuta etmekte ve bu 184 er meleğin emrinde de yine her birine bağlı 184 er diziden oluşan 184 er melek vardır.

Bu adı çokça anarak, hizmet meleğini çağırmak isteyen kimse, gerekli şartlarda yaparak, aşağıdaki duayı okumalıdır.

Duanın okunuşu:

“Ya Mukaddem! Ente-llezi kaddemte ehlal vilayeti ila daril huludi ve fehhemtehüm esrare meratibil keşfi ve şşühudi ve nevverte basairehüm Ii rü’yeti asare tecelliyatil Melikül Ma’budi, es’elüke bi kudretike elleti kadderte biha ala cemii halkike ve bi rahmetike elmünbessetü ala ehliberrike ve bah-rike en tec’aleni mukaddemen fil hayrati sabikan ileyke ala cevadil maarifi ve-ttaati mukbilen aleyke fi esrail evkati ya men bi yedihi mekalidel gaybi ve-şşehadati, ve bi kudretike mekalidel arzi ve-ssemavati ve ehlil saadati vel şekavati.”

Mukaddim | el-Mukaddim Fazileti ve Sırları

Mukaddim | el-Mukaddim Fazileti ve Sırları

  1. Şartlarına uygun olarak “EL-MUKADDİM” isminin zik­riyle meşgul olan kimsenin büyükler ve yetkililer arasında sözü geçerli olur; zamanla kendisi de onların arasında yerini alır.
  2. Gelmesini istediği bir kimseyi düşünerek, birkaç gün (184) kere, “Ya Mukaddim” şeklinde okuyarak bu ismin zikrine devam eden ve istediği kimseyi getirmesini Cenab-ı Hak’tan isteyen kimse, kısa zamanda bu isteğine kavuşur, is­tediği kimse ayağına gelir.
  3. Bir öğrenci veya başka bir konuda imtihan olmak iste­yen kimse, imtihana (sınava) girmeden önce bir pirinç tanesi üzerine (181) kere “Ya Mukaddim” esmasını okuyup yutan kimse, Allah’ın izniyle sınavı kazanır.
  4. Savaş sırasında düşmanla karşılaşıldığı zaman okunsa zafer elde edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir