Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Muahhir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muahhir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Muahhir
Günü: Cumartesi
Vakti: Zuhal
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 847
Anlamı: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan
Kerameti: Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kötü birinin uzaklaştırılması için okunur. Basiret gözü açılır. İbadet etmede zorlanmaz. Basiret gözü açılır. Kötü işlerden uzak durur.

Muahhir | el-Muahhir İsminin Anlamı

Muahhir | el-Muahhir İsminin Anlamı

Muahhir isminin lügat anlamları:

Muahhir ise geride bırakandır anlamındadır.. Kur’an’da geçmemiş, meşhur Esma-i Hüsna hadisinde zikredilmiştir.

EL-MUAHHİR: Tehir eden, istediğini erteleyen, geriye bıra­kan; takdimi hak edeni takdim edip ileri geçiren; tehiri hak ede­ni tehir edip erteleyen, geri bırakan.

Allah (c.c), kullarının yaptığı hayır hasenat ve dua gibi veya diğer bazı işleri esas alarak veya hiçbir şeye de bak­mayarak, doğumlarını, ölümlerini, rızıklarını veya başla­rına gelecek herhangi bir şeyi geciktirebilir. Kıyameti de geciktirebilir veya öne alabilir. Çünkü bu konuda tek yetki kendisine aittir. Bir hadisi şerifte sadakanın ömrü uzattığı ve duanın da kaderi değiştirdiği vurgulanmaktadır. Bunu daha önceki konularımızı da işlerken gördük. Dolayısıyla kullar olarak bize düşen Rabbimizi unutmadan, ona dua edip yalvarmak ve yakarmak ve ne halde olduğumuzu, neye ihtiyacımız olduğunu bildirmektir.

Elbette ki Allah bizim neye ihtiyacımız olduğunu bilir bilmesine ama bi­zim istememiz önemlidir. Çünkü kul hesap verecek ve bunlardan isteyip istemediği şeylerden olacaktır. Bu yüz­den istemeli ve hayırlı isteklerde bulunmalıyız. Hakkımız­da hayırlısını istemeliyiz hem de. Aksi halde ne imanın, ne ibadetin, ne imtihanın anlamı kalırdı ne de dualarımızın veya yaptığımız hayırların…

Muahhir isimlerinin ıstılah anlamları:

Muahhir; hikmeti gereği bazı kullarını geride bırakandır.

Muahhir; kimi varlıkları sonra yaratandır.

Muahhir; kimi kullarını zekâ, akıl ve beden yönünden geride bırakandır.

Muahhir | el-Muahhir Dualar ve Zikirler

Muahhir | el-Muahhir Dualar ve Zikirler

EL-MUAHHİR isminin zikri (846) adettir.

Zikir saati Zu­hal; zikir günü Cumartesi’dir. Cumartesi Zuhal saati, sabah erken ve ikindi sonrası ile gece yarısı.

Muahhir | el-Muahhir esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey sırlarla dolu sonsuz hikmet Sahibi!
Ey sonsuz barış Sahibi!
Ey bütün ölçülerin Sahibi!
Ey dengede Tutan kâinatı!
Ey Takdir Sahibi!
Ey Kaderin Sahibi!
Ey önünde tek baş eğdiğim Yüce!
Ey Muahhir!
Ey Mukaddim!
Ey Kerem Sahibi Allah!

“Ve hepsini, emrimizle yol gösteren rehberler yaptık ve kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Hepsi Bize kulluk eden kimselerdi.” (Enbiya Suresi 73. Âyet Meali)

Sen Muhahhir’sin Allah’ım!
İstediğini tehir Eden Sensin!
İstediğini mahrum Bırakan Sensin!
Sen Mukaddim’sin Allah’ım!
İstediğini öne Çıkaran;
İstediğine şeref verip Yücelten yalnız Sensin!
Her şeyi yerli yerine koyansın Sen!
Her şeyi bir ölçüde Yaratansın!
Senin İlmin;
Senin İraden;
Senin Takdirinle olur her şey Rabb’im!
Dostlarını Yücelten Sensin!
Geri bıraktığını öne çıkarmaz;
Öne çıkardığını geri bırakmazsın Sen!

“Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla
Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
Yükünü senden alıp atmadık mı?
Ki o, senin belini bükmüştü;
Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?
Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır.
Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et.
Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!” (İnşirah Suresi)

Rabb’im!
Mukaddim Adının hürmetine;
Dininde öne çıkanlardan eyle bizi!
Bizi ibadetimizle yücelt!
Sen ki bizi eşref-i mahlukat olarak Yarattın!
Sen ki bize şeref Verdin!
Sen ki bize iman Verdin!
İman ettikten sonra topuklarının üzerinde geri dönenlerden eyleme bizi!
Bizi esfel-i safiline düşürme Ya Rab!
En aşağı mertebeye indirdiğin Ebû Leheb’lerin dünyasından uzak tut bizi;
Dünyamızı Aydınlat Mukaddim Adınla!
Mukaddim Adınla yolumuzu Aydınlat!
Taşıdığımız en şerefli ad Müslüman olsun!
Ve Adının hakkınca Müslüman olanlardan eyle bizi!

Sen ki mutlak irade Sahibisin Rabb’im!
Dilediğini yapmaya muktedir olan yalnız Sensin!
Gökleri ve yeri altı günde Yaratan Sensin!
Her şeyi bir nizama göre Yaratan Sensin Rabb’im!
Senin razı olacağın bir nizam ver hayatımıza!
Sen ki tebessümü bile ibadet kabul Edensin Dergâhında;
Rızan için Rabb’im,
Tebessümümüzü artır bizim!
Bizim ibadetlerimizi artır Mukaddim Adınla!
Aziz kıldığın, öne çıkardığın dostlarına hürmet edenlerden eyle bizi!
Mukaddim Adının hürmetine ya Rab!
Zelil kıldığın kullarından uzak tut bizi!
Bizi tevbe edenlerden eyle!
Kalbini Sana verenlerden eyle bizi Ya Rab!
Sana yaklaştır Mukaddim Adınla!
Resulullah’ın(Sallallahu aleyhi Ve sellem) diliyle şahitlik ederim Sana Rabb’im:

“ Öne alan ve arkaya bırakan Sensin.”
“Hakkımda hükmün geçerli, hakkımda kazan adildir.”
“Allah’ım! Yaptığım ve yapacağım, gizli ve aşikâr işlediğim, israf ettiğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Sen Mukaddim (Öne alan) ve Muahhirsin (geciktirensin). Senden başka ilah yoktur.”
“Allah’ım! Hamd Sanadır. Sen, göklerin, yerin ve onlarda bulunanların Rabbisin. Sen Hakk’sın. Va’din de haktır. Sözün de hak ve sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem hak, Peygamberlerin de haktır. Muhammed (Sallallahu aleyhi Ve sellem) hak ve kıyamet haktır. Allah’ım! Sana teslim oldum; Sana tevekkül ettim, Sana iman ettim ve tevbe edip Sana döndüm. Senin düşmanını düşman edindim. Ve Senin hükmüne başvurdum. Gizli ve aşikâr, yaptığım ve yapacağım amellerimi bağışla. Öne geçiren ve geri bırakan Sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim İlâhımsın.”

Rabb’im!
Sen benim İlâhımsın!
Sana sımsıkı ve tam imanla bağlı bir kader nasip eyle bana!
Kazan ve kaderine razı olanlardan eyle beni!
Beni razı olanlardan;
Beni razı olduklarından eyle Rabb’im!

Kar taneleri gibi hafiflesin ruhum Mukaddim Adınla!
Kar tanelerini ruhumun rüzgâr esip savurdukça;
Senin Mukaddim Adına tekrar tekrar iman etsin!
İmanım yenilensin her savruluşta!

Sen Mukaddim’sin Rabb’im!
Ruhları güzelleştiren;
Kalpleri güzelleştiren;
Tutkulu bir imanla öne çıkaran Sensin sevdiklerini.
Bir gün ruhlar âlemine karıştığımda
Benim de ruhumu öne çıkar Mukaddim Adınla!
Ruhumu geride bırakma Rabb’im!
Ruhum sevinsin!
Meleklerin sevinsin!
Sen Sevin Rabb’im!
Ruhum Sana kavuştuğunda!
Mukaddim Adının hürmetine Rabb’im;
Son nefesimde de Meleklerin gülerek takdim etsin beni Sana!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!

Bu ulu adın hizmet meleği Hz. Cebracil’dir. Bu meleğin emrinde 4 komutan melek ve onların her birinin komutasında da 846 melek bulunmaktadır. Bu 846 melek de ayrıca her biri 846 şar meleğe emir vermektedir.

Bu adın meleği çağrılmak istenirse, önce riyazat şartlan yerine getirilerek, (El Muahhar) adı çokça arzuladıktan sonra, çağrı duası okunmalıdır. O zaman melek iner ve çağıran kimsenin dileğini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Ya Muahhar! Ente-Hezi ahharte rahmetike li ehlil ahireti ve neşerte vahideten li vaz i-tterahümi beyne ehlil arzı ve şşehadeti ve entel zül kuvveti vel iktidari ve ente-llezi tücidü-şey-e kema tühibbu ve tahtarü ve tükaddimu men tekaddeme, ve tüahhirü men teahhara bi vasitatül akdari, Es’elüke Al-lahümme! Bi letaifi rahmetüke en tec’aleni sahihan minel es-kami sikatü tevalil en’ami, ve erzukni el ihatatül kübra ve nnurül ebha ve-ssirül esna ya zel cudi vel namai ya Rabbel âlemin…”

Muahhir | el-Muahhir Fazileti ve Sırları

Muahhir | el-Muahhir Fazileti ve Sırları

  1. Bu ismin zikrine şartlarına uygun olarak devam eden kimse, Allah’ın izniyle işlerinde muvaffak olur.
  2. İbadet ve dua maksadıyla, gönül huzuru için zikre­den kimse dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu olur.
  3. Bir zalimin şerrinden kurtulmak için okuyan kimse kısa zamanda isteğine kavuşur ve zalimlerin, zorbaların şerrinden emin olur, kötülüklerinden korunur ve kurtulur.
  4. Allah rızası için zikredenlere ölümünden önce “Nasuh Tövbesi”(gerçek tövbe) ve takva ile salih amel kapıları açılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir