Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Kebir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kebir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Kebir
Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 232
Anlamı: En büyük, pek büyük
Kerameti: Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. Hürmet görmek için okunur.

Kebir | el-Kebir İsminin Anlamı

Kebir | el-Kebir İsminin Anlamı

Kebir isminin lügat anlamı:
“Kebera” kökünden türemiş olan el-Kebir ismi; büyüklenmek, büyük olmak anlamlarına gelmektedir. Kur’an’da en çok zikredilen kelimelerden biridir. Ekber, tekbir gibi kelimeler sadece Allah için kullanılır. İstikbar ve tekebbür kelimeleri de şeytanlar ve onların dostları için kullanılır.

 EL-KEBİR: Celalinin(büyüklük) ve şanının yüceliğine hudut olmayan.Ne kadar büyük olduğunu ancak kendisi bilen.Büyüklük ve ululuğu hiçbir varlık tarafından bilinmeyen ve bilinmeyecek olan.

Büyük olmak, büyümek, ulu ve yüce olmak, küçüklük mukabili olmak manasına gelen bir köktendir. Aynı kökten KİBRİYA azameti çok manasına Hakkın bir sıfatıdır, ululuğunu, azamet ve yüceliğini ifade eder. Allah’tan (c.c) başkası için kullanılmaz. İnsanlar için “kibir” kullanılır.

Kur’ân-ı Kerîm’de 19 âyette bu kavram Allah’ın (c.c) zâtına veya sıfatlarına nisbet edilmektedir. Zâtına izafe edilenlerden altı tanesi KEBÎR, birisi doksan dokuz ismi içinde yer alan MÜTEKEBBİR, birisi de “azamet, yücelik ve hükümranlık” anlamındaki KİBRİYA  kelimesidir. Sıkça tekrarlanılan ve hadislerde  Allah’a (c.c) nisbet edilen EKBER ise Kur’ân’da Allah’ın (c.c) yaratma, rıza, gazap gibi sıfatlarıyla ilgili olarak beş âyette yer alır.

Kebir isminin ıstılah anlamı:

Kebir; bütün övgülerin üstünde, bütün vasıfların fevkinde olandır.

Kebir; insanların vehim, zan, idrak ve vasıflamalarından uzaktır.

Kebir; bütün büyüklük ve azamet iddiasında olanların önünde küçüldüğü ve alçaldığı yegane kibriya sahibidir.

Kebir; insanın his, idrak, akıl ve duyu organlarının kavramasından yücedir. Akıllar Onun vasfı karşısında aciz kalır.

Kebir; hakimiyet, yetki, karar verme, helal ve haram koyma yetkisi sadece kendisine ait olandır.

Kebir | el-Kebir Dualar ve Zikirler

Kebir | el-Kebir Dualar ve Zikirler

Ebced değeri: EL-KEBİR isminin  zikri (232) adettir

Zikir saati Müşteri 

Zikir Günü Perşembe
Kebir | el-Kebir esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey yedi kat göklerin Rabbi!
Ey azametli arşın Rabbi!
Ey akıllara durgunluk veren Büyüklüğün Sahibi!
Ey yücelikte eşi benzeri Olmayan!
Ey dağların ve denizlerin Sahibi!
Ey hilalin ve güneşin Sahibi!
Ey yıldızlı semanın sahibi!
Ey altından ırmaklar akan Adn Cennetlerinin Sahibi!
Ey İlminde;
Sanatında;
Kudretinde;
Nimetinde
Sınır Olmayan Rabb’im!
Ey bütün hikmetlerin Sahibi!
Ey en Mukaddes!
Ey Kebir!
Ey en Yüce dostum!
Ey Allah!

Rabb’im!
Şu koskoca dedikleri küçük dünyadan yüzümü çevir benim!
Kalbimi çevir şu yalan dünyadan!
Nezdinde bir sinek kanadı kadar kıymeti olmayan dünyadan benim kalbimi çevir!
Büyüklenip böbürlenenlerden eyleme beni!
Cennete gireceğini Müjdelediğin cana yakınlardan;
Hoşgörülü olanlardan;
Nefsine kıymet vermeyenlerden;
Mütevazı olanlardan eyle beni Rabb’im!
Rabb’im!
Tevazudan neşet eden şerefi;
Takvadan neşet eden izzeti;
Kanaatten neşet eden hürriyeti niyaz ederim Kebir Adınla Senden!
Senden tam tevazu niyaz ederim Rabb’im Kebir Adınla!

Ya Kebir!
Ya Sahibim!
Ya Allah!
Sen ki Senin için tevazu gösterenleri yüceltirsin ancak iki cihanda;
Senin için tevazu gösterenlerden eyle beni!
Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiklerine boyun eğenlerden eyle!
Kalp gözüme bir nur ver Rabb’im!
Hakla bâtılı ayırt edecek, kurtuluşa erdiren bir basiret nasip eyle!
Senin nişan ve delillerine çevirmemi nasip eyle bütün nazarımı!
Rabb’im!
Havamdan vazgeçmemi nasip eyle Hakkın için!
İman, teslim ve inkıyatla,
Kalpten kabul etmemi nasip eyle delillerini!

Rabb’im!
Keremin;
Cömertliğin,
Birr’in;
İhsanın
Ve Lütfunla
Bunca nimet bahşetmişken bana;
Ve bütün bunların Sahibi Senken
Verdiklerinle Sana yaklaşmamı isterken Sen;
Beni kurtuluşa erdirmek isterken,
Nasıl büyüklenirim Rabb’im Yüceliğin karşısında?
Nasıl bir şeyin sahibi sanarım kendimi?
Aklım idrak edemese de Büyüklüğünü Senin;
Büyüklüğünü hiçbir şekilde tahayyül edemesem de;
Kalbim Sana teslim Rabb’im!
Ruhum Sana teslim!
Sen ki “Ol!” Dediğin için ben varım;
O zaman Senin için ben varım!
Bu aciz varlığım Senin için var!

Üzerimde akıl almayacak kadar çok nimetinin hakkı varken Rabb’im!
Ve ben eda edemesem de şükrünü Nimetlerinin;
Ve benim Senin üzerinde hiçbir hakkım yokken,
Senin o Büyük Kebir Adına sığınıp;
Günahları affeden eden Gaffar Adına sığınıp Senin;
Günahları örten Settar Adına sığınıp;
Merhamet eden Rahman Adına sığınıp;
Lütfeden Latif Adına sığınıp,
Tüm güzellikleri Zâtında Toplayan Allah Adına sığınıp
Cennetini isterim Senden!
Israrla Cennetini isterim Rabb’im!
Rabb’im!
Kebir Adının hakkı için,
İhtişamlı Yüceliğinle
Ve Vakarınla
Bizi ateşin azabından koru!
Ve bizi Cennetine al Rabb’im!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!

“Hayır, onların (o inkârcıların) kalpleri bu hususta cehâlet içindedir. Ayrıca onların bundan (bu şirk ve inkârcılıklarından) öte birtakım (kötü) işleri vardır ki, onlar bu işleri yapar dururlar.

En nihayet, refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya (veya azaba) uğrattığımızda, bakarsın ki onlar feryadı basarlar.

Boşuna sızlanmayın bugün! Zira bizden yardım göremeyeceksiniz.

Çünkü âyetlerim size okunurdu da, siz, buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin hezeyanlar savururdunuz.
Onlar bu sözü (Kur’an’ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi?

Yoksa Peygamberlerini henüz tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar.
Yoksa onda bir cinnet olduğunu mu söylüyorlar? Hayır; o, kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğu ise haktan hoşlanmamaktadırlar.

Eğer hak, onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yer ile bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik; fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirdiler.
(Resûlüm!) Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin vereceği daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Gerçek şu ki sen onları doğru bir yola çağırıyorsun.
Ahirete inanmayanlar ise, ısrarla yoldan çıkmaktadırlar.” (Müminun Suresi 63-74 Âyet Meali)

Bu adın çokça anılma, bir işte başarılı ve yönetici olmak isteyenlere büyük yarar sağlar.
Hizmet meleğinin adı (Efyail) dir. Emrinde 4 büyük melek vardır ki, bu meleklerin her biri 232 meleğe, ve bu meleklerin her biri de yine 232 şer meleğe emir ve komuta vermektedir.
Bu meleklerin ödevleri kulların üzerinde bulunan perdeleri kaldırarak, onlara ilahi güzelliği göstermeye çalışmaktır.
Bu adı süresiz anan bir kimseye bu adın hizmet meleği inerek, onun dileği ne ise yerine getirir.

Kebir | el-Kebir esmasıyla yapılacak Dualar:

“Ya Kebir! Ente-llezi azharte kibriyaeke fi kulubi ehli-ttevhid, ve başatta celailü niamike fi ukuli ehli-ttecrid, ve-ttefrid. Bike zahara küllü celalin fil ekvani, ve ileyke racia nihayetü küllü insanin, Es’elüke Allahümme’ bi İlmikel muhitu fi halkıke ve bu kudretike-nnafizetü fi berrike ve bahrike en tec’alni kebiren bil ilmi vel irfani bi esrari vahdetike fi cemiil ezmeni, verzukni fe-than camian venuran lamian ve sem’an samian hatta la esmaü illa minke vela ekulü illa anke, vela eskünü illa ileyke, fe entel mevcudü bu külli mekanin, vel ma’budu bi külli lisanin fi külli mekanin ve zemanin…”

Kebir | el-Kebir Fazileti ve Sırları

Kebir | el-Kebir Fazileti ve Sırları

  • Bu usulle uyarak zikreden kimse,makam ve mevki sahiplerinden iyilik görür.İstediğini elde eder.Zikre devam ettikçe dünya ve ahirette huzurlu ve mutlu olur.
  • 232 kere zikretmeye devam edip virt edinenlerin Allah katında iman ve bilğileri artar.
  • Bir yiyecek üzerine okuyup aralarında kırgınlık,küskünlük olan kadın ve erkek yese aralarında barış ve huzur olur.Geçimlerinde sevgi ve uyumluluk olur.
  • Borçlu zikrederse borcundan kurtulur.azledilmiş biri zikretse görevine geri döner.
  • kibirli zikrederse tevazu kazanır.Herkes o kimsyeye saygı gösterir.Kimse karşı gelmez ve sözünü kırmazlar.
  • Zalim birine karşı 232 defa okunup yüzüne doğru üflese, o zalimde güç ve kuvvet kalmaz.Hor ve zelil olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir