Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Aliyy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Aliyy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Aliyy
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 110
Anlamı: Pek yüce, Pek yüksek
Kerameti: Ya Aliyy ismini zikreden kişi hor görülmez, onu gören herkez sever, sayar. Zilleten kurtulmak ve ilim için.Sözü dinlenir. Sözü dinlenir. Ahlakı düzelir, hikmetli konuşur. Kısmeti açılır, kötü huylarını bırakır.

Aliyy | el-Aliyy İsminin Anlamı

Aliyy | el-Aliyy İsminin Anlamı

Aliyy isminin lügat anlamı:

Uluv ve a‟la köklerinden türemiş olan el-Aliyy ismi; yükseklik, yücelik, şan ve şeref, kudret ve kuvvet, galip gelmek, üstün olmak, büyüklenmek, eksik sıfatlardan uzak olmak, pislikten temizlenmek anlamlarına gelmektedir.

EL-ALİYY: Her şeyiyle yüce ve yüksek olan. Büyüklüğü, yüceliği, ilmi sonsuz olan..

Kendisi yüce ve yüksek olan, şanı büyük ve yüce olan Allah, bu ismin gölgesinde yol alıp yücelmek ve yüksel­mek isteyen kimseleri, ismi hürmetin yüceltir. Çünkü dün­yevi veya uhrevi bütün makamlar ve mevkiler O’na aittir. Dilediğiniz aziz eder, dilediğini de zelil. Kulun haddini bil­mesi ve hiçbir şekilde şımarıklığa ve doymuşluk hissine kapılmaması lazımdır. Bu durumda bulunan bir insan, kıs­men de olsa kemale ermiş, ya da kemal ufkuna doğru yola çıkmış demektir ki, böyle bir yerde bulunan kimse, kim olduğunu ve kimin eliyle yücelip yükseldiğini asla unut­mamalı, haddini bilip, hududunu aşmamalıdır.

Unutmamak gerekir ki, Cenab-ı Hak, insanlara ba­zen imtihan için önemli makam ve mevkiler de verebilir.

Aliyy isminin ıstılah anlamı:

Aliyy; göklerde ve yerde en üstün sıfatlara sahip olandır.

Aliyy; gökleri ve yeri tasarrufu altında bulundurandır.

Aliyy; yücelik ve büyüklükte hiç kimsenin kendisiyle yarışamadığı kimsedir.

Aliyy; en güçlü ve galip olandır.

Aliyy; mü‟min kullarının Ģan ve Ģereflerini yücelten, onları kirlerden arındırandır.

Aliyy | el-Aliyy Dualar ve Zikirler

Aliyy | el-Aliyy Dualar ve Zikirler

EL-ALİYY isminin zikri (110) adettir.

Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Yani: Sabah güneş doğarken ve ikindi na­mazı sonrası.
Aliyy | el-Aliyy esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey her şeyden Yüce Rabb’im!
Ey her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olan!
Ey Varlığı kâinatı Kaplayan!
Ey her gece arşa inip kullarının dualarını kabul eden!
Ey Aliyy Adıyla kullarını hoş gören!
Ey Kâdir-i Mutlak!
Ey Aliyy!
Ey Yoluna ram olduğum Allah!

Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin Allah’ım!
Kusursuz ve noksansız olan yalnız Sensin! Varlığının ihtişamını apaçık gösteren Sensin kullarına! Kullarına, sonsuz hazinenden hazineler Bahşeden Sensin!
Bütün hamdlar Sana’dır! Aliyy Adına hamd olsun Allah’ım! Göz kamaştıran Aliyy Adının tecellilerine hamd olsun! Hamd olsun tecellini indirdiğin yüreklere! İndirdiğin Kuran’a; Gönderdiğin Nebi’ye (SallALLAH u Aleyhi ve Sellem) Hamd olsun!

Ey Yüceliği akıl sahiplerini hayrette bırakan!
Ey hayatın ve ölümün Sahibi!
Ey sonsuz cömertlik sahibi!
Ey sonsuz merhamet Sahibi!
Ey sonsuz Kudret Sahibi!
Ey yüceler Yücesi!
Ey Aliyy!
Ey Yoluna râm olduğum Allah!

Kudretinle Allah’ım;
Ve Aliyy Adınla,
Resul’ünü (SallALLAH u Aleyhi ve Sellem) Miraca çıkaran Sensin!
Sensin Aliyy Adınla yedi kat gökte; Resul’ünü (SallALLAH u Aleyhi ve Sellem)
Selamlatan Meleklere!
Namazı miraç yapan Sensin kullarına Aliyy Adınla! Aliyy Adınla Rabb’im; Namazla kullarını yücelten Sensin! Her Namazımız miraç olsun Katında! Bizi İslam’la; Bizi Kuran’la; Bizi imanla yücelt! Yücelt Rabb’im bizi Aliyy Adınla!

Sen Alicenab’sın Allah’ım!
İyilik ve ihsan Sahibi yalnız Sensin! Cömertlik Sahibi yalnız Sensin Allah’ım! Kullarına cömertliği ihsan eden Sensin Alihimmet olan Sensin Rabb’im!
En büyük Lütuf ve yardım Sahibi yalnız Sensin! Sensin kalplere kuvvet Veren! Bizi himmet sahibi yapan Sensin! Himmet Sahibi yap bizi Aliyy Adınla! Aliyy Adınla Rabb’im kalbimize kuvvet ver bizim!

Sen Aliyy’sin Allah’ım!
Dağa Tecelli ettiğinde onu paramparça eden Sensin!
Yüceliğinle Musa’yı (a.s) kendinden geçiren Sensin! Bize Musa’yı; (a.s) Bize Tûr’u;
Bize tecellinle dağılan dağı unutturma Aliyy Adınla!
Yüceliğini bize unutturma!
Gözümüzde büyüttüğümüz her ne varsa bu dünyada Allah’ım;
Ondan, Korktuğumuzda;
Kaçtığımızda; Korkarak saklandığımızda ondan; Tûr’a Tecellini hatırlat bize!
Korkulacak ve sığınılacak;
Tek mercinin Senin Yüce Zâtın olduğunu hatırlat Rabb’im!
Bizi korktuklarımızdan emin kıl Aliyy Adınla! Bize Allah’ım, zikrini unutturma!

Ey Halık! Ey Aliyy!
Ey Allah! Sen Nur’sun!
Gözler Seni göremez ancak!
Çünkü Aliyy’sin Sen!
Dağlar paramparça olur Aliyy Adınla! O Yüce Aliyy Adınla Rabb’im, Gece ve gündüz bütün amellerimizi, Senin Rızan için yapanlardan eyle bizi!
Perdesi açıldığında yakıp kül eden Nûrunla Allah’ım! İslâm nurunu; Ondan da kuvvetlisi iman nurunu; Her ikisinden de kuvvetli olan ihsan nurunu; Yerleştir kalplerimize Aliyy Adınla Rabb’im!

Ey kalpleri iki parmağı arasında tutan Rabb’im; Eğer uzaklaşırsak Senden; Eğer dünyaya dalarsak;
Kalbimizi bize iade eyle!
İki yakamızı topla bizim!
Aliyy adınla Rabb’im;
Süfli emellere kalbimizi meylettirme!
Sen Aliyy’sin Rabb’im!
Bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Boynu bükük geldim şimdi Kapına! Yüce dergâhına Rabb’im; Bütün kusurlarımla;
Bütün noksanlarımla geldim!
Sen ki Aliyy’sin Allah’ım!
Bütün noksan sıfatlardan münezzehsin! Beni noksanlarımla;
Beni kusurlarımla kabul et Dergâhında! Mahşer Günü Yâ Rab!
Beni ayıplarımla; Beni günahlarımla; Mahcup etme! Ey günahları affeden! Ey bütün kusurları örten! Ey biçarelerin Sahibi!
Ey Aliyy! Ey Yoluna râm olduğum Allah! Günahkârım; Kusurluyum; Biçareyim ben! Aliyy Adının hakkı için; Beni bağışla Mahşer gününde! Meleklerin üzülmesin, Ruhumu huzuruna getirirken! Sen üzülme! Aliyy Adının hakkı için Rabb’im; Beni Affet Mahşer Gününde!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el Hamdülillahi Rabb’il Âlemin!

Bu ad içinde de Allah’ın azametli adının harflerinden bir harf vardır.

Bu addaki sır, ihtiyaçların elde edilmesi ve yüksek mevkilere ulaşabilmesi için çokça anılmasındadır.

Bu adın hizmet meleğinin çağrıldığında çok çabuk icabet edeceği bilinmektedir. Hizmet meleğinin adı (Atyail) dir ve komutasında 3 büyük yardımcı melek bulunmaktadır. Bu üç meleğe 110 ar melek yardım etmekte ve 110 adet meleğe de yine her birine 110 melek hizmet etmektedir. Bu meleklerin ödevleri kulların amellerini hemen Allah’ın katına iletmektir. Bu melekler günün yirmi dört saatinde durmadan bu işle uğraşırlar.

Bu adın hizmet meleğini davet edip, kendisinden faydalanmak isteyen kimselerin bu adı çokça anıp, aşağıdaki duayı da okumaları lazımdır.

Aliyy | el-Aliyy esmasıyla yapılacak Dualar:

“Ya Aliy! Entel a’Ia ellezi akamte li zatike elkülliyete vel ki-briya arefet nefsüke halkuke fela Celale illa Celalüke ve entel münezzehti an en yekünel kebirü bi tekebbürü kibriyaü, ya Aziz! Ya Çelil! Cellet zatüke ve azümet sıfatüke, Es’elüke bisir-ri üluvvi azametüke fi makami-ttemkini ve bi hafaya azametü kibriyaüke ve mahallil yakıni ve bi inbisatı nuru vehüke ve bekaüke ve behaüke fi mevatınil kevneyni ve tec’aleni mütereffian an zulmeti tefasilül kevni ila ziyai nurül cem-i ve -ssavni, ve en terzukani min siati kürsiyyike zatiyyeten tesaü fiha ehlü-ssemavati vel ardi, ve en tesüni min nuri mecdike li-basen yestürni fi yevmil ardi ve en tazulleni bi zıllike-zzalilü fimevzii-ttehalli ve-ttecelli inde tebdili arzul ardi bi arzıl arzı yev-me la zıllün illa zıllüke, vecalni kamilezzati bidevamil vücudul ayni bi müşahedeti asarü sun’ike ve ruyetel meşhudi, ve fe en-tel mütealli ilmen, ve basitün cenabeke ala evliyaike te-faddülen ve hilmen ya Rabbel Alemin…”

Aliyy | el-Aliyy Fazileti ve Sırları

Aliyy | el-Aliyy Fazileti ve Sırları

  1. Bu ismin zikrine belirtilen gün ve saatte devam eden kimse, her yerde ve her işte sevilen, sayılan ve aranan bir kimse olur. Ancak dikkatli olmak lazımdır ki, yükseldiği mevkiin kıymetini bilemeyip, şükrünü eda edemeyip, is­min zikrini terk eden kimse, bir daha düştüğü yerden eski makamına ulaşamaz.
  2. Bir kağıda (110) defa yazıp başında taşıyan kimsenin şeref ve itibarı artar, bütün mahlukat boyun eğer; fakirse zengin olur, gurbette ise sağlıkla ve emniyetle vatanına döner.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir