Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Kayyum Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kayyum Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Kayyum
Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 156
Anlamı: Gökleri ve yeri, her şeyi tutan
Kerameti: Yediği her lokmada Ya Kayyum derse yediği midesinde nur olur kalbi nurla dolar. Allah’ın izniyle her istekleri olur.

Kayyum | el-Kayyum İsminin Anlamı

Kayyum | el-Kayyum İsminin Anlamı

Kayyum isminin lügat anlamı:

Kıyam kökünden türemiş olan el-Kayyum ismi; insanların işlerini üstlenen, düzene koyan, üstüne alan, kefil olan anlamlarına gelmektedir. Mübalağa ifade eder.

EL-KAYYÛM: Gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan. Kendisi de Hayy ve Kayyûm olan.

Kur’an-ı Kerim’de, yüce Allah’ın, Hayy ve Kayyûm oldu­ğu hemen her yerde birlikte zikredilmektedir. Bunlardan biri de her Müslümanın bildiği ve her gün okuduğumuz tek başına bir kitap kadar yüklü ve derin olan Ayet’el- Kürsî’dir:

Kayyum isminin ıstılah anlamı:

Kayyum; varlığı kendi kendine kaim olan, var olmak için başkasına muhtaç olmayandır.

Kayyum; en güzel sıfatlara sahip olan ve kullarından müstağni olandır.

Kayyum; bütün kainatın kendisiyle kaim olduğudur. Her şeyin varlığı O’nun varlığına bağlıdıır.

Kayyum; asla zeval bulmayan olan daimdir.

Kayyum; yarattığı her şeyin yönetimini iradesine uygun bir biçimde yürütendir.

Kayyum; her şeyin idaresini üstlenendir.

Kayyum; kullarının velisi, dostu, yardımcısı olan, onlara yapılan düşmanlığı kendisine yapılmış gibi kabul edendir.

Kayyum; kullarını ıslah eden, düzene sokan, kontrol edendir.

Kayyum; tamamlayan, ikmal eden, mükemmel kılandır.

Kayyum | el-Kayyum Dualar ve Zikirler

Kayyum | el-Kayyum Dualar ve Zikirler

EL-KAYYUM isminin zikri (156) adettir.
Zikir saati Müş­teri, zikrin günü Perşembedir. Sabah erken ve ikindi son­rası ile gece yarısıdır.

Kayyum | el-Kayyum esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey gecenin ve gündüzün Rabb’i!
Ey Doğunun ve batının Rabb’i!
Ey Kuran’ın Sahibi!
Ey kâinatın Sahibi!
Ey hayatın ve ölümün Sahibi!
Ey bizim Sahibimiz!
Ey merhameti her şeyi kuşatan!
Ey ilmi kuşatan her şeyi!
Ey Hayy!
Ey Kayyûm!
Ey Allah!

Hayy ve Kayyûm olan yalnız Sensin Allah’ım!
Sen asla ölmeyen ve daima diri Olansın!
Diri bir kalp ver bize Hayy Adınla Rabb’im!
Diri bir iman;
Diri bir ruh ver bize Hayy Adınla!
Hayy adının hakkı için dirilt ruhlarımızı bugün!
Bugün kalplerimizi dirilt Rabb’im Hayy Adınla!
Sen Hayy’sın Allah’ım;
Asla ölmeyecek, daimi hayat Sahibi yalnız Sensin!
Sen Kayyûm’sun Allah’ım!
Yarattıklarını koruyup idare eden, işlerini düzenleyen Sensin!
Kayyûm Adının hakkı için;
Bizi de korumaya al Kayyûm Adınla Rabb’im!
Ruhlarımızı koru bizim Kayyûm Adınla!
Kalplerimizi koru!

Hiçbir şey Senden gizli değildir Allah’ım!
Bize şah damarımızdan daha yakın olan yalnız Sensin!
Gücünü kaybetmeyen yok olmayansın Sen Allah’ım!
Sen Hayy ve Kayyûm’sun!
Asla ölmeyecek daimi hayat Sahibi yalnız Sensin!
Bize hayatın ve ölümün hayırlısını ver Hayy ve Kayyûm Adınla!
Sen Hayy ve Kayyûm’sun Allah’ım!
Sonsuz hayat Sahibi, bütün varlıkları ayakta tutan ve gözetensin Sen!
Senin hiçbir şeye ihtiyacın yoktur!
Ve biz ne kadar da muhtacız her şeye!
Hayy ve Kayyûm Adlarınla Rabb’im;
Yardım dileriz Senden!
Senin tam Kelimelerinle Sana sığınırız!
Bizi emin kıl korktuklarımızdan!

“O, Hayy’dır (daima diridir); O’ndan başka ilah yoktur; O halde dinde ihlâslı ve samimi kişiler olarak O’na dua edin. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (Mümin Suresi 65. Âyet Meali)

Gerçek mülk Sahibi yalnız Sensin Allah’ım!
Hiçbir şeyin sahibi değiliz biz!
Gerçek zenginlik sahibi yalnız Sensin Allah’ım!
Senin dışındaki her şey gerçek yoksulluktur!
Yoksul ruhlarımızı zenginleştir Hayy Adınla Rabb’im!
Kayyûm Adınla koru ruhlarımızı, şirkten, günahtan!
Yegâne Mabud Sensin!
Yalnız Senin önünde eğilir başlarımız!
Yalnız Sana secde ederiz!
Sana itaat ederiz yalnız!
Yalnız Senden yardım bekleriz!
Hüküm ve karar Senindir!
Önünde baş eğeriz!

“Hayy ve Kayyûm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.” (Ali İmran Suresi 2. Âyet Meali)
Ey Varlığı hiçbir şeye bağlı olmayan!
Ey varlığımızın Varlığına muhtaç olduğu Allah!
Ey Hayy!
Ey Kayyûm!
Senden habersiz yaprak kıpırdamaz,
Şu dünyada Rabb’im!
İlmin kâinatı kuşatmıştır Senin!
Senin Yolunda;
Sana yürüyenlerin diliyle Şahitlik ederim şimdi Sana:
“Ya Hayy ya Kayyûm, La ilâhe illâ ente, birahmetike esteğis!”
“Ey diri ve kâim olan! Senden başka ilah yoktur. Rahmetinle yardım diliyorum”
Bu duayla kalbi ve aklı dirilenlerin safına kat bizi de Ya Rab!

Resulullah’ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) diliyle dua ve şahitlik ederim Sana Allah’ım; duamı kabul et.
Kalbimi Senin yolundan ayırma!
“Ey Allah’ım! Sana teslim oldum, Sana inandım, Sana dayandım, Sana yöneldim ve Senin için mücadele ettim. Beni saptırmandan Senin izzet ve üstünlüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Sen asla ölmeyen ve daima diri olansın. İnsanlar ve cinler ise ölürler.”

Ilık bir sonbahar sabahı kavuşacağız belki Sana!
Belki güneş gibi aydınlık bir rüzgar esecek doğudan!
Aydınlık rüzgarlarla veda edeceğiz belki hayata!
İçimizde sebepsiz acılar taşırken yüreğimizde belki;
Belki o gün, acılarımız son bulacak!
Küçük bir yıldız kayacak gökyüzünde birden;
Ve gökten nurlara sarılı bir Melek inecek…
Hayy Adının hakkı için Rabb’im;
Kalplerimiz diri iken al bizi yanına!
Kayyûm Adının hakkı için Allah’ım;
Kalplerimiz Senin Adınla doluyken bizi al Yanına!
Korunmuşken kalplerimiz, Kayyûm Adınla
İşte o gün al bizi Yanına Rabb’im!
Rabb’im!
Bizi bizimle Bırakma!
Bizi Sensiz Bırakma!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabb’il Âlemin!

Hak Teâlâ’nın azametli adlarından biri olan el Kayyum adının hizmet meleği (Cehtiyâil) adında büyük ve kerametli bir melektir. Emri altında 4 yardımcı komutanı vardır. Bunlar ayrı yarı (656) melek safına komuta ederler. Bu 656 melek de kendi sayfalarındaki meleklerin amiridirler.

Bu yüce adı sık sık anarak, bu adın meleğini davet etmek isteyen kimse, bu adın riyazatını da yerine getirir ve aşağıdaki duayı da okursa, melek o kimsenin çağrısına icabet eder ve yere inerek hacetini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Yâ Kayyum! Ente-llezi ekamte a’midetil vücudi ve başatta fi kulubi ibadike sirrül rükui ve-ssücııdi, ve evsalte habibeke Muhammeden Sallallahü Aleyhi ve Selleme ve men tâbeahü ilel Makamil Mahmudi, ve entei mütevelli li cemiil umuri ellezi tekumü bikel eşyâe külleha, ve ente nurün alâ nurin, es’elüke bi sirri kayyumiyyetike fi halkıke ve bi cehri rübubiyyetike fi mazahiri sena berkuke en terzukani tevekkülen aleyke ala na’til sıhhati vel sedadi ve hüve tevekkülül müridi alel muradı-nnafii fil mebdei vel meadi…”

Kayyum | el-Kayyum Fazileti ve Sırları

Kayyum | el-Kayyum Fazileti ve Sırları

1.Bu ismin zikriyle meşgul olan kimse, mutluluğa erer, istediğine kavuşur.
2.Bu ismin zikrine her gün (780) defa okuyarak devam eden kimse, her tuttuğu iş kolayca hallolur. Her yerde her­kes tarafından sevilir, sayılır, ilgi ve itibar görür.
3.”Ya Hayyu Ya Kayyûm” isimlerini her gün güneş doğarken, (174) veya (870) defa zikreden kimse kısa za­manda birçok olağanüstü hallere vakıf olur. Birtakım gizli sırlar kendisine açılır, kimsenin bilmediği şeylere vakıf ola­bilir. Yerin ve denizlerin altında olup biten birtakım olay­lardan ve uzayın derinlikteki esrarengiz şeylerden haber­dar olabilir, insanların kafa ve kalplerinden geçen birtakım şeylere de nüfuz edebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir