Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Hayy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hayy Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Hayy
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 324
Anlamı: Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten
Kerameti: Bir müslüman 300.000 kere zikretse Ebedi hasta olmaz. Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 defa zikredenin her muradı gerçekleşir.

Hayy | el-Hayy İsminin Anlamı

Hayy | el-Hayy İsminin Anlamı

Hay isminin lügat anlamı:

Rabbimizin uluhiyyetle ilgili en önemli isimleri arasında bulunan el-Hay ismi; ebedi bir hayatla daima diri olan anlamına gelmektedir.

EL-HAYY: Gerçek hayat sahibi, diri ve canlı olan; her şeye hayat veren, can veren…

Hay isminin ıstılah anlamı:

Hay; ebedi ve ezeli olandır.

Hay; diriliği insanların diriliğiyle asla kıyas edilemeyendir.

Hay; hayat sahibi ve canlılığın kaynağıdır.

Hay; hem kendisi haydır, hem de insanlara hayat verendir.

Allah (c.c), sürekli diri ve canlıdır. Varlıkları yaratan, hayat veren odur ki, bu özelliği kendisinin canlı ve hayat sahibi olmasından geliyor. Aksi halde ne geceden sonra gündüze, ne de kıştan sonra bahara kavuşabilir, bu iki mevsimde önümüze gelen veya gelmeyip çevremizi süs­leyen nimetlere kavuşmamız mümkün olmazdı…

Bazı ayetler konuyu daha iyi anlamamıza ışık tutacaktır, görelim…

“Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Al­lah’ındır. O, diriltir ve öldürür. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.”(Tevbe, 9:116)

“O diriltir ve öldürür ve ancak ona döndürüleceksi­niz.” (Yunus, 10.56)

“O, size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz, insan çok nankördür.”(Hac, 22:66)

“O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbi­rini takip etmesi de O’na aittir. Hâlâ aklınızı kullanmı­yor musunuz?” (Mü’minûn, 23.80)

“O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olan­dır.” (Şuara, 26:81)

“Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O’nundur. Diriltir, öldürür. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”(Hadid, 57:2)

Hayy | el-Hayy Dualar ve Zikirler

Hayy | el-Hayy Dualar ve Zikirler

EL-HAYY isminin zikri (18) adettir. Zikrin saati Güneş; günü Pazar’dır. Büyük Ebcede göre hesaplanıp (18X18= 324) adet okunması daha uygun görülmüştür.

Hayy | el-Hayy esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey gecenin ve gündüzün Rabb’i!
Ey Doğunun ve batının Rabb’i!
Ey Kuran’ın Sahibi!
Ey kâinatın Sahibi!
Ey hayatın ve ölümün Sahibi!
Ey bizim Sahibimiz!
Ey merhameti her şeyi kuşatan!
Ey ilmi kuşatan her şeyi!
Ey Hayy!
Ey Kayyûm!
Ey Allah!

Hayy ve Kayyûm olan yalnız Sensin Allah’ım!
Sen asla ölmeyen ve daima diri Olansın!
Diri bir kalp ver bize Hayy Adınla Rabb’im!
Diri bir iman;
Diri bir ruh ver bize Hayy Adınla!
Hayy adının hakkı için dirilt ruhlarımızı bugün!
Bugün kalplerimizi dirilt Rabb’im Hayy Adınla!
Sen Hayy’sın Allah’ım;
Asla ölmeyecek, daimi hayat Sahibi yalnız Sensin!
Sen Kayyûm’sun Allah’ım!
Yarattıklarını koruyup idare eden, işlerini düzenleyen Sensin!
Kayyûm Adının hakkı için;
Bizi de korumaya al Kayyûm Adınla Rabb’im!
Ruhlarımızı koru bizim Kayyûm Adınla!
Kalplerimizi koru!

Hiçbir şey Senden gizli değildir Allah’ım!
Bize şah damarımızdan daha yakın olan yalnız Sensin!
Gücünü kaybetmeyen yok olmayansın Sen Allah’ım!
Sen Hayy ve Kayyûm’sun!
Asla ölmeyecek daimi hayat Sahibi yalnız Sensin!
Bize hayatın ve ölümün hayırlısını ver Hayy ve Kayyûm Adınla!
Sen Hayy ve Kayyûm’sun Allah’ım!
Sonsuz hayat Sahibi, bütün varlıkları ayakta tutan ve gözetensin Sen!
Senin hiçbir şeye ihtiyacın yoktur!
Ve biz ne kadar da muhtacız her şeye!
Hayy ve Kayyûm Adlarınla Rabb’im;
Yardım dileriz Senden!
Senin tam Kelimelerinle Sana sığınırız!
Bizi emin kıl korktuklarımızdan!

“O, Hayy’dır (daima diridir); O’ndan başka ilah yoktur; O halde dinde ihlâslı ve samimi kişiler olarak O’na dua edin. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (Mümin Suresi 65. Âyet Meali)

Gerçek mülk Sahibi yalnız Sensin Allah’ım!
Hiçbir şeyin sahibi değiliz biz!
Gerçek zenginlik sahibi yalnız Sensin Allah’ım!
Senin dışındaki her şey gerçek yoksulluktur!
Yoksul ruhlarımızı zenginleştir Hayy Adınla Rabb’im!
Kayyûm Adınla koru ruhlarımızı, şirkten, günahtan!
Yegâne Mabud Sensin!
Yalnız Senin önünde eğilir başlarımız!
Yalnız Sana secde ederiz!
Sana itaat ederiz yalnız!
Yalnız Senden yardım bekleriz!
Hüküm ve karar Senindir!
Önünde baş eğeriz!

“Hayy ve Kayyûm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.” (Ali İmran Suresi 2. Âyet Meali)
Ey Varlığı hiçbir şeye bağlı olmayan!
Ey varlığımızın Varlığına muhtaç olduğu Allah!
Ey Hayy!
Ey Kayyûm!
Senden habersiz yaprak kıpırdamaz,
Şu dünyada Rabb’im!
İlmin kâinatı kuşatmıştır Senin!
Senin Yolunda;
Sana yürüyenlerin diliyle Şahitlik ederim şimdi Sana:
“Ya Hayy ya Kayyûm, La ilâhe illâ ente, birahmetike esteğis!”
“Ey diri ve kâim olan! Senden başka ilah yoktur. Rahmetinle yardım diliyorum”
Bu duayla kalbi ve aklı dirilenlerin safına kat bizi de Ya Rab!

Resulullah’ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) diliyle dua ve şahitlik ederim Sana Allah’ım; duamı kabul et.
Kalbimi Senin yolundan ayırma!
“Ey Allah’ım! Sana teslim oldum, Sana inandım, Sana dayandım, Sana yöneldim ve Senin için mücadele ettim. Beni saptırmandan Senin izzet ve üstünlüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Sen asla ölmeyen ve daima diri olansın. İnsanlar ve cinler ise ölürler.”

Ilık bir sonbahar sabahı kavuşacağız belki Sana!
Belki güneş gibi aydınlık bir rüzgar esecek doğudan!
Aydınlık rüzgarlarla veda edeceğiz belki hayata!
İçimizde sebepsiz acılar taşırken yüreğimizde belki;
Belki o gün, acılarımız son bulacak!
Küçük bir yıldız kayacak gökyüzünde birden;
Ve gökten nurlara sarılı bir Melek inecek…
Hayy Adının hakkı için Rabb’im;
Kalplerimiz diri iken al bizi yanına!
Kayyûm Adının hakkı için Allah’ım;
Kalplerimiz Senin Adınla doluyken bizi al Yanına!
Korunmuşken kalplerimiz, Kayyûm Adınla
İşte o gün al bizi Yanına Rabb’im!
Rabb’im!
Bizi bizimle Bırakma!
Bizi Sensiz Bırakma!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabb’il Âlemin!

Bu adın içindeki manada canlıların ruh ve hayat felsefesi bulunmaktadır. Ruh ve hayat bu adla var olmuştur. Bu ada hizmet etmek için yaratılan melek (Hz. Hahtiyâil) dir. Buyruğu altında ve kendisine yardımcı olarak 4 komutan melek de vardır ki, bunların her biri ayrı yarı (98) meleğe komuta etmektedir.

(El Hayy) adını devamlı olarak anan bir kimseye, bu adın meleği inerek, hacetini yerine getirir.

Duanın okunuşu:

“Yâ Hayy! Ente-llezi başatta elheyete fil âfakı ve ekmelte sirra enbiyaike alel itlâk ve sâmahte ehlil mahabbeti fi yevmil telak, ve ahyeyte hayatü-ttullabi bi hayati marifetike ve emette nüfusil usati bi galebeti sultane satvetike, ve ahrecte nebiyyike ve a’leytehii fi dereceti iliyyine ve kavveytehü bi ahzi mevasil alemine ve hassastahü bi ismll Hayy fi emkenil temkini…”

Hayy | el-Hayy Fazileti ve Sırları

Hayy | el-Hayy Fazileti ve Sırları

  1. EL-HAYY ismi verilen miktarda bir hasta üzerine okunursa hasta şifaya kavuşur..
  2. 300 bin kere okuyan kimse, hastalık nedir bilmez..
  3. Bir kabın içine misk ve gül suyu ile yazıp üç gün içse, hastalıktan kurtulur.
  4. Seher vaktinde (324) defa okumaya devam eden kimse, istediği kimsenin kalbini kazanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir