Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Celil Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Celil Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Celil
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 5329
Anlamı: Celalet ve Ululuk sahibi
Kerameti: Bir zalimi zorbayı zelil etmek için okunur.Bu ismi zikreden kişide manevi bir güç meydana gelir.

Celil | el-Celil İsminin Anlamı

Celil | el-Celil İsminin Anlamı

Celil isminin lügat anlamı:

Celal kökünden türemiş olan el-Celil ismi; yücelik, ululuk, azamet sahibi olmak, uzun ömürlü olmak, insani özelliklerden, beşeri zaaflardan, hata ve kusurlardan uzak olmak anlamlarına gelmektedir.

EL-CELÎL: Büyüklük, yücelik ve ululuk sahibi olan. Allah Teala, akla hayale sığmayacak kadar büyük ve azametli, celal ve cemal sahibidir. Onun ne gücüne kuvve­tine yetişilebilir, ne de celal ve azametine. Her varlıkta bu isim kısmen tecelli eder ama insanlarda daha çok tecellisi vardır. Bu da insanın Allah’ın isim ve sıfatlarından bir kıs­mına mâkes ve ayna olmasındandır. Öfke, şiddet, hiddet, mehabet, celadet ve vakar şeklinde tecelli edebilir. Bazıla­rında gurur kibir şeklindeki görüntü ise celal sıfatının te­cellisi değil, şeytani bir benlik uzantısı, hastalıktır.

Celil isminin ıstılah anlamı:

Celil; bütün sıfat ve isimleriyle, yaratılmışların vasıflarından uzak olandır.

Celil; varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Kadimdir, ebedidir.

Celil; mü’minleri yücelten, onlara şeref verendir.

Celil; bol bol veren lütufta bulunandır.

Celil | el-Celil Dualar ve Zikirler

Celil | el-Celil Dualar ve Zikirler

EL-CELİL isminin zikri (73) adettir.

Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

Celil | el-Celil esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey Ululuk ve Heybet Sahibi olan Rabb’im!
Ey yegâne Hükümran Olan!
Ey Varlığı zaman ve mekânı aşan!
Ey en Büyük!
Ey kendisine ibadet edilmeye yegâne layık olan Rabb’im!
Ey Celal ve İkram Sahibi!
Ey arşın ve Meleklerin sahibi!
Ey İlah!
Ey en Yüce!
Ey yoluna ram olduğum Allah!

Yegâne Ululuk ve heybet Sahibi Sensin Rabb’im!
Yegâne Hükümran olan Sensin kâinatta!
Varlığı zaman ve mekânın üzerinde olan yalnız Sensin!
Sen en Büyük Sen en Yücesin!
Rabb’im!
Celal ve İkram Sahibi olan yalnız Sensin!

Rabb’im!
O güzel Celil Adının hürmetine;
Her işimde Sana rücû etmemi nasip et!
Her halükârda yalnız Senden yardım dilememi nasip et!
Kâmil iman nasip eyle Rabb’im!
O güzel Celil Adınla;
O Ulu, o Heybetli Celil Adınla,
Senin Büyüklüğünü ve Kudretini,
Benim küçüklüğümü ve çaresizliğimi ne olur unutturma!
Hidayet sahiplerinden eyle beni Rabb’im!
Beni felaha erenlerden eyle!

Şüphesiz Senin V’adin haktır!
Şüphesiz gaybın bilgisi Sendedir!
Şüphesiz Cennet haktır!
Şüphesiz Cehennem haktır!
Sırat haktır!
Mizan haktır!
Hesap Günü haktır!
Semanın parçalanması ve İnfitar haktır!
Yıldızların yayılması haktır!
Dağların atılması haktır!
Şüphesiz ölülerin dirilmesi haktır!
Senin Katından zuhur eden her şeye;
Emirlerine;
Nehiylerine;
Şeriatına;
Ve Resulünün (Sallallahu aleyhi ve sellem) dili ile bize gelen,
Dinine inanıp iman ettim Rabb’im!
Kalbimle tasdik ettim V’adini!
Kalbimle iman ettim Sana!
İmanımı kalbimden alma asla Rabb’im!

Mabut ve mahbubu zikretmekle emrolunun kalbim ve dilim;
Senin Zikrinden ayrılmasın tek bir an bile Rabb’im!
Harap olmuş kalplerin ilacı Zikrin düşmesin dilimden!
Zikrin kalbimden çıkmasın Allah’ım!
Aziz ve mübarek Celil Adının hürmetine,
Zikrinden gaflette bırakma beni Rabb’im!
Beni Sensiz Bırakma!
Gözlerdeki zulmet perdesini kaldıran Zikrini;
Sana gelen kapıları açan en sağlam anahtar Zikrini;
Şeytana galebe çalan Zikrini;
Nefsime galebe çalan Zikrini;
Felaha erdiren Zikrini;
Bütün Salih amellerimin arkadaşı Zikrini
Kalbime ve ruhuma kazı Rabb’im!
Hesap Gününde mahcubiyetimi Zikrinin şahitliği ile Gider!

Kavminin yüz çevirdiği Peygamberlerin kalbinden,
Kederini silen Sensin Rabb’im!
Rüzgârlarla ve görünmeyen ordularla müminleri destekleyen Sensin!
Kederleri Silen;
Hüznü Gideren;
Seven ve Sevindiren Sensin!
Ey sebeplerin Yaratıcısı!
Bizim de kederimizi sil gönlümüzden!
Hüznümüzü Gider!
Ey Sevilen!
Ve Sevindirecek olan bizi iki cihanda!
Büyüklüğü hesaba gelmez Celil Adının hürmetine,
Tek dostumuz,
Tek yardımcımız
Sen ol bizim!
Hem bu dünyada,
Hem müjdelediğin “Esenlik Yurdunda”

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!

En ulu!) hitabı taşıyan bu yüce ad, temiz kalbi i insanlar için uluhiyetin büyük sırlarını ifade eder. Bu ad için yaratılan hizmet meleği (Cettiyail) adında büyük bir melektir. Emrinde 4 komutan melek ve 4 melekten her biri emrinde de (73) melek vardır. Bu meleklerin her biri de yine (73)er meleğe komuta etmektedir.

Bu adı devamlı olarak anan kimsenin halvetine bu büyük melek iner ve ona hacetini verir. Ve o kimseyi iki âlemde faziletli ve azametli kılar.

Duanın okunuşu:

“Yâ Celil! Ente-llezi vasafte nefseke bi nautil celâli, ve entel- lezi heyye’te li ahbabike meatinel visali, ve ente-llezi arrefte li tullabi rahmetike turukal kemali, Es’elüke bu celâlil mülki el kudreti el ilmi ve cemâli-ssureti ve bil hamdi ve ilmi ve kemâlükel münbasıti fi sudurül maânili enülü biha nihayetel ğibtati ve-ssurûri fi mahalli-ttedâni, ve aktebisü min bahâi behcüteke sirren minel esraril mündericeti fi-sseb il mesaniy, verzukni kuvveten tâmmeten baliğaten, enalü biha kuvvetel fe- rahi ve-ssururil mutlakı ya Ali ya Gafir..”

Celil | el-Celil Fazileti ve Sırları

Celil | el-Celil Fazileti ve Sırları

  1. Bu ismin tertibini uygulayan veya kendisine uygula­nan kimse, ayağı dışarıda, gece hayatına alışkın veya evin­den soğuksa, gece ve dışarı hayatını bırakıp evine ve eşine bağlanır.
  2. Bu isim, daha çok aldatan, hainlik yapan veya eşini aldatan kimselerin üzerine okunması tavsiye edilen bir isim ve tertiptir.
  3. Her gün 78 kere zikreden kimsenin toplum içinde meziyeti artar, sözü geçerli ve faydalı olur.
  4. Misk ile yazıp üstünde taşıyan kimse süfli duygular­dan ve nefsinin kötü isteklerinden, baskılarından kurtulur.
  5. Kara sevda, melankoli, evham veya korkuya tutulan kimseler için temiz bir tabağın tabanına yazılıp üzerine (365) kere “YÂ CELİL” okunduktan sonra su ile silinip, has­taya içirilse Allah’ın izni ve,keremi ile şifa bulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir