Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Kerim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kerim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Kerim
Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 270
Anlamı: Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol
Kerameti: Uykudan Evvel 270 kere okuyan Allah’ın sonsuz ikramlarına erer.Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur.

Kerim | el-Kerim İsminin Anlamı

Kerim | el-Kerim İsminin Anlamı

Kerim isminin lügat anlamı:

Kerame kökünden türemiş olan el-Kerim ismi; aziz, değerli, asil, iyi, güzel ahlaklı, hoşgörülü, erdemli, nazik, kerem sahibi, cömert olmak, ihsan etmek, hiçbir karşılık beklenmeksizin bol bol vermek anlamlarına gelmektedir.

EL-KERÎM: Cömert, iyiliksever; iyilik ve ikramı bol ve bütün mevcudata geçerli olan… Affı, ikramı, ihsanı, sev­gisi hepsi bu ismin uzantısı ve tecellisidir. Kerim olan Rab- birniz, maddi manevi nimetlerini bizlere ikram etmiştir. Bizler de verilenin bir kısmıyla olsun başkalarına ikram edersek, bunun eseri bizlerde de görülebilir. O zaman bu ikram ve ihsanın sahibinin ne kadar cömert ve iyilik sever olduğuna işaret eder.

Kerim isminin ıstılah anlamı:

Kerim; hayrı ve bağışı bol olan, kullarına cömertçe ve karşılık beklemeden verendir.

Kerim; her türlü şerefi, izzeti, değeri ve asilliği zatında toplayandır.

Kerim; hoşgörülü, erdemli ve nazik olandır.

Kerim; kullarının günahlarını affedendir.

Kerim; kullarını cezalandırmakta acele etmeyendir.

Kerim; bütün güzellikleri ve güzel huyları kendisinde toplayandır.

Kerim; Allah‟ın fiilleri ile ilgili bir özellik, Ekrem ise; Allah‟ın zatı ile ilgili bir özelliktir.

Kerim | el-Kerim Dualar ve Zikirler

Kerim | el-Kerim Dualar ve Zikirler

EL-KERİM isminin zikri (270) adettir.

Zikir saati Zühre, Cuma.

Cuma günü Zühre saati, sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası gün dönüne… Gece okumalarında ise ak­şam namazı sonrası ve gece yarısından sonra…

Kerim | el-Kerim esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey bütün Yaratma gücünü Elinde Tutan Allah’ım!
Ey göklerin ve yerin Sahibi!
Ey isteyenleri boş çevirmeyen!
Ey mutlak fayda veren!
Ey tevbeleri kabul etmekte insanı umutsuz bırakmayan!
Ey sonsuz Cömertlik Sahibi!
Ey Kerîm!
Ey yoluna ram olduğum Allah!

Bütün Yaratma gücü Sendedir Allah’ım!
Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri;
Altı günde Yaratan Sensin!
Sen isteyenleri boş çevirmeyensin Allah’ım!
Sen Affedensin!
Karşılıksız ihsanda bulunan; en Cömert yalnız Sensin!
Cömertlik duygusunu bize bahşeden de Sensin Allah’ım!
En büyük Kerem Sahibi yalnız Sensin!
Bize cömertlik;
Bize mertlik;
Bize kerem ihsan et Kerîm Adınla ey Kerim!
Kereminle Rabb’im;
Sonsuz Lütfun ve İhsanınla;
Sağ elinin verdiğini, sol eli görmeyenlerden;
İnfak edenlerden;
Kerîm Adının tecellisiyle Senin,
Karşılıksız ihsanda bulunanlardan eyle bizi!

Ey Affeden!
Ey Bağışlayan!
Ey sonsuz ihsan hazinesinin Sahibi!
Ey bütün güzellikleri kendinde toplayan Allah!
Ey Kerîm!
Yaptığımız kötülüklerden pişman olan bir kalp ver bize!
Nadim olan kalbimizle bize,
Temiz bir tevbe nasip eyle Kerîm Adınla!
Kerîm Adınla Rabb’im;
Nedamet getirip tevbe ettiklerimizi,
Sen iyiliğe çevir Kerîm Adınla!
Bütün kötülükleri gizleyen Sensin Rabb’im!
Sen Kerem Sahibisin!
Kötülüklerimizi ört Kerîm Adınla;
Tevbemizle onları iyiliğe çevir!

Kerîm Adınla Rabb’im!
Ve İhsanınla ulaştırdığın nimetleri;
Yine İhsanınla ihsan etmemizi nasip eyle!
Bizi kerem sahibi yap Kerîm Adınla!
Kerîm Adınla Rabb’im;
Sana boyun eğenlerden eyle bizi!

Sen en Cömertsin Rabb’im!
Ekremu’l Ekremîn’sin Sen!
Kerem sahiplerinin en üstünü Sensin!
Sahip olduğumuz her ne varsa verdiğin Kereminle;
Malımızla;
Mülkümüzle;
Makamımız;
Mevkimizle;
İlmimizle,
Müslümanlara hizmet edenlerden eyle bizi Kerîm Adınla!
Kerîm Adınla Yolladığın Kuran-ı Kerim’i,
Kalbine nakşedenlerden eyle bizi Kerîm Adınla!
Sen ecri’n kerim Verensin Allah’ım!
Küçük ve az amellerimize büyük mükafatlar veren Sensin!
Lütfunu;
İhsanını;
Sana inanıp iman edenlerin üzerine,
Yağmur gibi yağdır Kerîm Adınla!

Güneşin iyice alçaldığı bir akşam vaktinde belki;
Belki, soğuk bir kış gecesinde, ayrılacağız bu dünyadan.
Belki bütün yaşadıklarımızı bir serap sayacağız.
Bir eski zaman esvabıyla görünecek bize Meleğin belki.
Belki onu görünce gülümseyeceğiz.
Ay, eskiden olduğu gibi parlayacak yine.
Göğün bulutlu ırmağında vedalaşacak ay yıldızlarla.
Ve biz yine yalnız geleceğiz Senin Kapına!
İşte O Gün Rabb’im,
O müthiş yalnızlıkta,
Kötülüklerimizi iyiliğe çeviren Kerîm Adınla bizi karşıla!
Bizi;
Selamet veren,
Selâm Adınla karşıla Rabb’im!
Günahlarımızı Bağışla!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el Hamdülillahi Rabbil Âlemin!

Bu adın içinde Hak Teâlâ’nın azametli adının harflerinden iki harf yer alır.

Hizmet meleğinin adı (Merkıyaif)dir. Emri altında 4 büyük me­lek, onların her birinin emrinde de (870) er melek bulunmak­tadır. Bu meleklerin her biri de (870) er meleğe komuta ederler.

Bu Meleklerin ödevi, Cenab-ı Allah’ın kullarına bahşettiği bağışı, sahihlerine dağıtmaktır. Çünkü Hak Teâlâ’nın kullarına olan ihsanına son yoktur.

Bu adı sürekli anan kimselere adın meleği icabet eder ve isteğini yerine getirir.

Duanın okunuşu

“Yâ Kerîm! Entel mütekerimü alel evliyâi bu hilail ma’rifeti el visali, ve ente-Ilezi afevte ammen asake ve avvadtahüm bi-ttebeti ahsenel menazili, ve ente-llezi vafeyte ahdüke limen vaadttahüm ve karrebte lehümül acalü, fe innel kerim iza kad-dere afa, ve iza vaade vefa, ezade ala münteha-rriccal a’ta ve kada, ve iza refa’te haceten ila gaybi keremike ve sümüvvi envâi niamike en terzukani kerameten tekunu kifayeten ve zaden beynel kifayeti vel kerameti bi ittisali Ya ekremul küramai ve ya erhemur-ruhamâi tevatere ni’metüke ve devamüha aley-ye min yüsrin ve âfiyetin ve devletin kâfiyetin Ya Nuren-nur Ya Şâfiye’s-sudur”

Kerim | el-Kerim Fazileti ve Sırları

Kerim | el-Kerim Fazileti ve Sırları

  1. Saatine ve miktarına uyarak zikreden kimsede gam, keder, kasavet, sıkıntı kalmaz.
  2. Yatmadan önce zikreden halktan birilerinin yardı­mıyla Cenab-ı Hakkın ikramına kavuşur, fakirse zengin olur.
  3. Zalimden zulüm gören zikretse, çektiği zulümden kur­tulur, zalim kendisine zarar veremez.
  4. Birisini seven zikrine devam etse, sevdiğine kavuşur.
  5. Bu simin zikrine devam eden kimseyi Cenab-ı Hak hatalardan koruyup ihsanlarda bulunur.
  6. Bu ismin zikrine devam eden kimse hasta ise şifa bu­lur.

Bu mübarek isim teshir edici bir özelliğe sahiptir. Erkek bu isimle birini emri altına almak isterse Müşteri saatinde tertibi okumalıdır. Çokça tecrübe olunmuştur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir