Anasayfa / Soru/Cevap / Hacet Namazı İle İlgili Sorular ve Cevaplar
Hacet Namazı İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Hacet Namazı İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Hacet Namazı Nedir?

Hacet Namazı Nedir?

Herhangi bir ihtiyacı olan kişinin, bu ihtiyacının giderilmesini Allah`tan dilemeden önce kıldığı namaz. Kur`ân, “Sabırla ve namazla Allah`tan yardım dileyin”(el-Bakara, 2/45) buyurur. Mü`minler; yalnız Allah`a kulluk etmek ve yalnız O`ndan yardım dilemekle yükümlüdürler (el-Fatiha, 1/4). Bu nedenle bir ihtiyaç içindeki insanın namaz ve dua ile Allah`a yönelmesinden, Ondan yardım dilemesinden daha makul bir şey olamaz. Hacet namazı bu yöneliş ve dilemenin bir mukaddimesi niteliğindedir.

Hacet Namazı Kaç Rekat Kılınır?

Hacet Namazı Kaç Rekat Kılınır?

Mendûb olan hacet namazı iki, dört ya da on iki rekat olarak kılınır.

Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır?

Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır?

Yatsı namazını kıldıktan sonra kılınır.

Hacet Namazı Başka Bir Şekilde Kılınabilir Mi?

Hacet Namazı Başka Bir Şekilde Kılınabilir Mi?

-Birinci rek’atta Fâtiha’dan sonra üç kere Âyet-el kürsî okunur, diğer rek’atlerde Fâtiha ile birer kere İhlâs ve Muavvizeteyn [yâni iki kul’euzü] okunur. Yahut her rek’atte Fâtiha, Âyet-el-kürsî ve İhlâs okunur.

-Yatsı namazını kılıp vitri kılmadan önce, dört rek’at namaz kılınır. Birinci rek’atta bir Fâtiha, üç kere Âyet-el-kürsî okunur. İkinci rek’atta Fâtiha’dan sonra üç kere İhlâs ve Muavvizeteyn [yâni iki kul’euzü] okunur. Üçüncü rek’atta ilk rek’atta okunanlar okunur. Dördüncü rek’atta ise ikinci rek’atta okunanlar okunur. Namazdan sonra dileğini ister. (İmâd-ül-islâm)

Her iki rekatta selam verilmek suretiyle 12 rekat namaz kılınır. 12. rekatta teşehhütten sonra selam vermeden önce Allah’a hamdu sena, Peygamberimiz’e (sav) salat u selam getirilir. Sonra tekbir alınarak secdeye gidilir. Secdede 7 defa Fatiha, 7 defa Ayet’el Kürsi, 7 defa Ihlas Suresi, 10 defa da:

“La ilahe illallâhu vahdehu la şerikeleh. Lehul mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir.” duası ve müteakiben şu dua okunur:

“Allâhumme innî es’eluke mekâidel izzi min arşike ve münteharrahmeti min kitâbike ve’smike’l-a’zami ve ceddike’l-a’la ve kelimâtike’t-tâmmeti.”
Bu duanın peşinden de esas hacet ile ilgili şu dua okunur:

“Allâhummehfeznâ vahfaz ümmete Muhammed fi enhâil âlemi min külli şerrin ve darr. Allâhümme aleyke bi a’dâike ve a’dâinâ ve a’daiddîn. Allahümme şettit şemlehum ve ferik cem’ahum ve mezzikhum külle mümezzak, Vec’al be’sehum beynehum.”

Bütün bu dualar okunduktan sonra baş secdeden kaldırılır ve selam verilir. Duada zaman ve mekanın da kendine göre bir ehemmiyeti vardır. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi gibi yerlerde, Cuma günü icabe-i saatte ve cemaat halinde yapılan duaların kabule karin olacaðına dair rivayetler vardır. Bütün bunların yanında en önemlisi gece, alemin sessizliðe gömüldüðü teheccüt vaktinde kalkıp, kılınan bir hacet namazı ve iç ıstıraplarına, gönül rikkatine, ruh saffetine delalet eden göz yaşlarıyla takdim edilen bir duanın Arş-ı Rahmet tarafından reddedilmeyeceðini ümit ediyoruz. Bu hacet namazı ve duasına 40 gün devam edilmeli.

Hacet Namazı Kaç Gün Kılınır?

Hacet Namazı Kaç Gün Kılınır?

Bazı sıkıntılar ve istekler anlık olabilir. Mesela, bir haksızlığa uğrandığında, bir eşya kaybolduğunda, merak edilen bir kimseden haber alınmadığında bu namaz kılınıp dua edilebilir. Eğer geniş zamana yayılan bir dert veya arzu varsa Yatsı veya teheccüd namazından sonra hacet namazı kılınır. Bilhassa ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan ve İslâm âleminin maruz kaldığı mağlubiyet ve zilletten kurtulması, hak ve hakikatin dünyaya hâkim olması için kılınacak hacet namazlarının ise 40 gün veya daha fazla bir süreye yayılması gerekir.

Hacet Namazından Sonra Yapılacak Farklı Dualar Var Mıdır?

Hacet Namazından Sonra Yapılacak Farklı Dualar Var Mıdır?

  • Allahümme innî es`elüke tevfîka ehli`l-hüdâ ve a`mâle ehli`l-yakîni ve münâsahate ehli`t-tevbeti ve azme ehli`s-sabri ve cidde ehli`l-haşyeti ve talebe ehli`r-rağbeti ve teabbüde ehli`l-verâi ve irfâne ehli`l-ilmi hattâ ehâfük. Allahümme innî es`elüke mehâfeten tahcizünî an ma`siyetike hattâ a`mele bi-tâatike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ ünasıhake bi`t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke`n-nasihate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi`l-ümûri ve husne zannin bik. Sübhâne Hâlikı`n-nûr…

Meâli: Allah`ım! Senden hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, senin rızâna rağbet gösterenlerin talebini, takvâ ehlinin ibâdetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, senden hakkıyle korkayım. Allah`ım! Senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan men`etsin, tâ ki sana itâat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızâna ereyim, senden korkarak samimiyetle sana döneyim, sırf senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim, her işte sana güvenip sana dayanayım sana güzel zan besliyeyim… Nûrun yaratıcısı olan Allah, her türlü nekâis ve kusurlardan münezzehtir…

  • Hz. Peygamber (s.a.s.)’den rivâyet edilen bir başka hâcet duası ise şöyledir: “Hiçbir ilâh yoktur (bütün putları ve tağutları reddederim). Yalnız ve yalnız halîm ve kerîm olan Allahü Teâlâ vardır. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allahu Teâlâ’ya mahsustur. Allah’ım, senden rahmetinin işlerini, mağfiretinin hasletlerini ve her iyiliğinin ihsânını taleb ederim. Her günahtan da selâmetimi, kurtuluşumu istirham ederim. Bağışlanmamış bir günah ve giderilmemiş bir kederi benden bırakma. Bir de kendisinde senin rızan olan bir işi yerine getirilmemiş bırakma, ey merhamet edenlerin merhametlisi…” (Tirmizî, Sünen, Hadis No: 479).
  • “Halîm ü Kerîm Allah’tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma Ya Erhamerrahimin.

Allah’ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verirsin. Yüce ve Azim Allah’tan başka ilah yoktur. Halîm ve Kerîm Allah yegâne ilahtır. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, Sana dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden Allahım, ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahîm’i! Şu ihtiyacımın giderilmesi ve tamamlanması hususunda beni başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir şekilde bana merhamet et.”

  • “Allah’ım Sen’den diliyor ve dileniyorum, Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed’i vesile edinerek Sana teveccüh ediyorum. Ya Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm) şu hacetimin yerine getirilmesi için seni vesile yaparak Rabbime yöneliyorum. Allah’ım peygamberimizi hakkımda şefaatçi eyle.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir