Anasayfa / İlmihal / Zekat Rehberi

Zekat Rehberi

Zekat – Fitre ile ilgili Sorular ve Cevaplar

Zekat, İslam’ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Nefsin ve malın arınması, Müslümanlar arasında iktisadi adaletin temini, fakir ile zengin arasındaki uçurumun giderilmesi bakımından gerek ferdi gerekse toplumsal alanda ciddi katkısı olan mali bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim’in yaklaşık otuz yerinde namaz ile birlikte zikredilmesi, zekatın ne …

Daha Fazla Oku »

Hayvanların Zekatı Nasıl Hesaplanır?

HAYVANLARIN ZEKATI NASIL HESAPLANIR? Kur’an’da doğrudan hayvanların zekatından söz eden bir ayet bulunmaz. Ancak “Onların mallarından sadaka (zekât) al…” ayetinin genel anlamının hayvanları da kapsadığı düşünülebilir. Çünkü hayvanlar, özellikle göçe- be toplumlarda önemli bir geçim ve zenginlik aracıdır. Nitekim çölde yaşayan Araplar arasında “mal” kelimesi hayvan anlamında kullanılmıştır. Hz. Peygamber’in hadislerinde …

Daha Fazla Oku »

Tarım Ürünlerin ve Meyvelerin Zekatı Nasıl Hesaplanır?

TARIM ÜRÜNLERİNİN VE MEYVELERİN ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR? Tarım ürünlerinden zekâtın farz olması Kitap, sünnet ve icmâ delillerine dayanır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın en iyilerinden infak edin.” Fakihler buradaki emrin, topraktan çıkarılan ürünlerin zekâtı ile ilgili olduğu görüşündedir. Diğer yandan “infak” terimi …

Daha Fazla Oku »

Maden ve Definelerin Zekatı Nasıl Hesaplanır?

MADEN VE DEFİNELERİN ZEKATI NASIL HESAPLANIR? Allah Teâlâ’nın yeryüzünü yaratırken yerin altında yarattığı bazı ekonomik değerlere “maden”, insan eliyle gömülmüş şeylere ise “define” denir. Hanefîlere göre, “rikâz” maden ve defineleri kapsamına alan bir terimdir. Madenler genellikle ateşte eriyip kalıba dökülebilen maddelerdir. Hanbelîlere göre ise, katı ve sıvı bütün maden türleri …

Daha Fazla Oku »

Bina, Arsa ve Nakil Araçlarının Zekatı Nasıl Hesaplanır?

BİNA, ARSA VE NAKİL ARAÇLARININ ZEKATI NASIL HESAPLANIR? Müteahhitlerin faaliyetini zekât durumuna göre aşağıdaki şekilde değerlendirmek mümkündür: Müteahhit inşaatlarını tam olarak kendi sermayesiyle tamamlayıp satışa arzediyorsa, her yıl zekât hesap dönemi sonunda, inşaatının ulaştığı noktada değeri üzerinden % 2.5 zekâta tâbi bulunur. Yaptığı inşaatı proje üzerinden veya inşaat devam ederken …

Daha Fazla Oku »

Şirketlerin Zekatı Nasıl Hesaplanır?

ŞİRKETLERİN ZEKATI NASIL HESAPLANIR? İslâmî esaslara göre kurulan ortaklıklarda her ortak kendi hissesine düşen zekâtla yükümlü olur. Ortaklar sadece ticaretin gerektirdiği işlemlerde bir- birlerinin vekili sayılır. Zekât bir ibadet olup, geçerli oluşu niyete bağlıdır. Bu nedenle şirket adına zekât verilebilmesi için ortakların birbirlerine özel yetki vermeleri gerekir. Şirketlerin zekâtını sermaye …

Daha Fazla Oku »

Ticaret Mallarının Zekatı Nasıl Hesaplanır?

TİCARET MALLARININ ZEKATI NASIL VERİLİR? Ticaret malı Arapça “urûz” terimi ile ifade edilir. Bunun tekili olan “araz” dünya malı demektir. “Arz” şeklindeki okunuşuyla ise, altın ve gümüş para dışındaki mallar, ev eşyası, akarlar, hayvan türleri, tarım ürünleri, elbiseler ve benzeri menkul ve gayri menkullerden ticaret için hazırlanan mallar kastedilir. Sahibinin …

Daha Fazla Oku »

Fıtır sadakası (Fitre) kimlere verilebilir, kimlere verilemez?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, …

Daha Fazla Oku »

Vaktinde ödenmeyen fıtır sadakası borcu nasıl ödenir?

Bütün ibadetlerde olduğu gibi sadaka-i fıtır yükümlülüğü de geciktirilmeyip zamanında yerine getirilmelidir. Bununla birlikte zamanında ödenmemişse, bu fitrelerin mümkün olan ilk fırsatta ödenmesi gerekir. Fitre yükümlülüğü, İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel ve bir rivayette İmam Mâlik’e göre Ramazan’ın son günü güneşin batmasıyla, Ebû Hanîfe’ye ve diğer bazı müctehid imamlara göre …

Daha Fazla Oku »

Fıtır sadakasının buğday, arpa, hurma veya üzüm olarak verilmesi zorunlu mudur?

Fıtır sadakası, soruda sayılan maddelerden verilebileceği gibi, bunların değeri para olarak da verilebilir. Ancak fakirin yararına olanı tercih etmek daha uygundur Yurt dışında yaşayan kişi, fıtır sadakasını bulunduğu ülke şartlarına göre mi yoksa Türkiye şartlarına göre mi verir? Ülke ve bölgelere göre geçim standartları farklı olduğundan, sadaka-i fıtır mükellefi, kendi …

Daha Fazla Oku »

Kimler fıtır sadakası (Fitre) vermekle yükümlüdür?

Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı (80. 18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler. (Kasani, Bedaiü’s-sanai, Beyrut 1997, II, 533, 544) Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın “artıcı” …

Daha Fazla Oku »

Fıtır sadakası (Fitre) nedir ve ne zaman verilir?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; …

Daha Fazla Oku »

Sadaka-i Fıtır (Fıtır Sadakası – Fitre) Nedir?

Fitre ile ilgili merak edilen tüm bu soruların cevabını sizin için hazırladık. FITIR SADAKASI (FİTRE) NEDİR? Fıtr sözlükte “Orucu açmak”, fitre de “Yaratılış” anlamına gelir. Buna “Fıtır sadakası” denir ki, fıtrat sadakası, yani sevap için verilen yaratılış atıyyesi demektir. Dini bir terim olarak şöyle tanımlanır: Ramazan Bayramı’na yetişen ve temel …

Daha Fazla Oku »

2018 Fitre Miktarı Ne Kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl ki fıtır sadakası (fitre) miktarını 19 lira olarak belirledi. Fiyat hesaplanırken, fıtır sadakasının Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alındı. EN DÜŞÜK FİTRE BEDELİ KİŞİ BAŞI 19 TL Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı fıtır sadakası (fitre) miktarını mevcut sosyo-ekonomik …

Daha Fazla Oku »

Zekat Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez ?

Soru: Kimlere Zekat Verilir, Kimlere Zekat Verilmez ? Zekatı kime vermek gerekir? Cevap: Bir kimse, kendi zekatını fakir bulunan zevcesine, usulüna (babasına, dedesine, anasına ninesine…) ve füruuna (çocuklarına, çocuklarının çocuklarına…) veremez. İddet beklemekte olan boşanmış zevcesine de veremez. Çünkü buna vereceği zekatın yararı kısmen de olsa kendisine ait bulunmuş olur. …

Daha Fazla Oku »

Zekat Verilecek Kimseler – Zekatın Verileceği Yerler

Soru: Zekat Verilecek Kimseler Kimlerdir? Zekatın Verileceği Yerler Nelerdir? Cevap: Zekat verilecek kimseler, müslüman fakirler, miskinler, borçlular, yolcular, mükâtebler (sözleşmeli köleler), mücahidler ve amiller (zekat toplayıcıları) olmak üzere yedi kısımdır. Şöyle ki: 1) Fakir: İhtiyacından fazla olarak nisab mikdarı bir mala sahib olmayan kimsedir. Bu kimsenin temel ihtiyaçlardan olan evi, …

Daha Fazla Oku »

Zekat Ödeme Yolları ve Şekli Nasıl Olmalı?

Soru: Zekat Ödeme Yolları nelerdir?, Zekatı nasıl ödememiz gerekir? Zekatı ödeme şekli nasıl olması gerekir? Cevap: Zekata bağlı olan altın, gümüş, ekin, hayvanat ve ticaret mallarının zekatlarını bizzat kendilerinden vermek caiz olduğu gibi, bunların kıymetlerini vermek de caizdir. Burada mal sahibleri serbesttir. Keffaretlerde, nezirlerde ve fitrelerde de hüküm böyledir. Bu …

Daha Fazla Oku »

Toprak – Arazi Ürünlerinin Zekatı Nasıl Hesaplanır?

Soru: Toprak Ürünlerinin zekatı nasıl hesaplanmalıdır?, Arazi Ürünlerinin Zekatı Nasıl Hesaplanır?, Tarım ürünlerinin zekatı nasıl hesaplanır? Cevap: Fakihler,”…sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak edin…” (el-Bakara 2/267) emrinin, topraktan çıkarılan ürünlerden zekat veriniz anlamına geldiği görüşündedir. Ayrıca Müslümanlara “hasat günü mahsullerinin haklarını vermeleri” de emredilmiştir (el-En‘âm 8/141). Bu ayette zikredilen “hak” teriminden …

Daha Fazla Oku »