Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Vedud Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vedud Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Vedud
Günü: Pazartesi
Vakti: Ay
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 400
Anlamı: Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan
Kerameti: Günde 20 kere okuyan insanlar arasında sevimli olur.Yemeğe 1001 kere okuyuop yiyen karı koca muabbeti ziyadeleşir.Günde 270 defa Ya Vedud ismini zikreden borçlarından ve fakirlikten kurtulur.

Vedud | el-Vedud İsminin Anlamı

Vedud | el-Vedud İsminin Anlamı

Vedûd isminin lügat anlamı:

Vud veya mevedde kelimesinden türemiş olan olan el-Vedûd ismi; sevmek, temenni etmek, arzu etmek ve dilemek anlamlarına gelmektedir. Bu isim, mübalağa sıygasındadır. Yani çok seven demektir. Aynı kelime hem ismi fail hem de ismi meful olarak kullanılır. Yani Allah hem kendisi kullarını çok sever hem de kulları tarafından çok sevilir.

EL-VEDÛD: İtaatkar kullarını çok seven, onlardan razı olan ve çok sevilen.

Allah’a itaat etmek ve Onun sevgisini, ilgisini kazan­mak, bir sınav için yaratılan insanın en büyük gayesi, en önemli meselesi olmalıdır. Aksi halde sadece bu dünyada belli bir süre yaşayıp sonunda bir meçhule yuvarlanır gibi yuvarlanır gider insan.

Vedûd isminin ıstılah anlamı:

Vedûd; iman eden kullarını çok sevendir.

Vedûd; iman eden kulları tarafından çok sevilendir.

Vedûd; iman eden kulları için kalplerde sevgiyi var edendir.

Vedûd; güzel amelleri nedeniyle kullarından razı olan, onları öven ve onlara ihsanda bulunandır.

Vedud | el-Vedud Dualar ve Zikirler

Vedud | el-Vedud Dualar ve Zikirler

EL-VEDÛD isminin zikri (20) adettir. Zikir saati Ay; günü Pazartesİ’dir.

Pazartesi ay saati öğle namazından iki saat önce ve ak­şamdan bir saat öncedir. Gece de akşamdan sonra ve gece yarısından üç saat sonra yani imsak vaktine doğru…

Vedud | el-Vedud esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey sırlı âlemlerin Sahibi olan Allah’ım!
Ey sırra vakıf olmaya çalışanların yolunu aydınlatan Allah’ım!
Ey Mahbup!
Ey Habip!
Dostluğu kazanılmaya lâyık yalnız Sensin Rabbim!
Sen en samimi Dostsun bize!
Dostluğunu kazanacak Sâlih ameller yapmamızı nasip et hepimize Allah’ım!
Allah’ım! Bizi dostun kıl!

Resulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) tâbi olanlardan eyle bizi!
Bizi şefaatinle sar!
Merhametinle sar bizi Allah’ım!
Sen Gafursun!
Sen Râhimsin!
Sen Vedûd’sun!
Bizi bağışla!
Bize merhamet et!
Bizi sev Allah’ım Vedûd Adınla!

Sen ki şahdamarımızdan daha yakınsın bize;
Bizi de Sana yaklaştır Allah’ım!
Sen Semîsin;
Bütün sesleri duyan yalnız Sensin Allah’ım!
Bizi duy!
Dualarımızı kabul et!
İman eden ve iyi işler yapanlardan eyle bizi!
Ve Vedûd Adınla sev bizi Rabbim!
Vedûd Adınla sevdir bizi Sevdiklerine!
Verdiğin bütün nimetlere sonsuz sayısız şükr olsun.
Hamdü senalar olsun verdiğin bütün nimetlere.
Bin bir nimetle yedirip doyurduğun gibi bizi tıpkı;
Kalbimizi de öyle nimetlendir Allah’ım!
Vedûd Adınla nimetlendir kalbimizi!
Ve Sev bizi Allah’ım Vedûd Adınla!

Seni sevince;
Ve Sen sevince bizi Allah’ım,
Gökten huzur iner bütün gönüllere.
Ak ipeklerle döşenir kalbimizin içi.
Kalbimizde binlerce ışık yanar birden bire!
Seni sevince;
Ve Sen sevince bizi Allah’ım,
Sakin, yeşil bir yolda yürürüz huzurla,
Bütün mevsimlerde.
Vedûd Adınla sev bizi Allah’ım!
Vedûd Adınla sevdir sevdiklerini bize!

Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Vedûd!
Sen ki zikredenleri Seversin Allah’ım!
Zikredenlerden eyle bizi!
Bizi zikir ehli kıl!
Adın düşmesin dilimizden!
Adını ananları, Meleklerin getirsin Sana bir müjde gibi.
Sen ki tevbe edenleri seversin Allah’ım!
Temiz bir tevbeyle mağfiretine ulaşanlardan eyle bizi!
Sen ki merhamet edenleri seversin Allah’ım!
Merhamet edenlerden eyle bizi!
Ve Sen ki Resul’ünü(sallallahu aleyhi ve sellem) seversin Allah’ım;
Resulü’nün(sallallahu aleyhi ve sellem) yoluna râm olanlardan eyle bizi!
Ve Sen bizi de sev Allah’ım!
Saadet; Seninle ancak!

Sensin Bağışlayan!
Sensin Affeden!
Sensin nimet Veren!
Sensin Seven!
Bizi bağışla Allah’ım!
Bizi affet!
İki cihanda da nimetlendir bizi!
Bizi iki cihanda da sev!

Eski bir hisarın surlarından veda ederken rüzgâr sessizce,
Doğu’nun oğulları ve kızları,
Secde ederler Sana gündüz gece;
Kalpleri Senin sevginle dolu!
Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım!
Kalbimizi yalnız Sana çevir!
Doğu’nun rüzgârları gibi serinlet kalbimizi!
Doğunun esrarlı güneşleri gibi en kuytu köşesine kalbimizin;
Senin sevgini yerleştir!

Bir Melek uyandıracak belki bizi bu sabah;
Bu sabah bırakıp bütün sevdiklerimizi geride,
En Sevgiliye yürüyeceğiz belki;
Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Vedûd!
Secde izleri dururken alnımızda daha,
Ve ellerimiz açıkken Senin Katına;
Gözlerimizde son bir huzur parıltısıyla al bizi Yanına!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabb’il Âlemin!

Hak Teâlâ’nın büyük adlarından biri (Vedud) adının hizmet meleği (Hiyhail) dir. Buyruğu altında 4 büyük melek vardır. Bu dört meleğin her biri de (20) meleğe komuta etmekte, ayrıca (20) meleğin her biri de yine (20) meleğe komuta ederler. Bu meleklerin hepsi ayrıca dört büyük melekten biri olan Hz. (Cebrail) As.nin emri altındadırlar.

Bu meleklerin ödevi âlemde yaratılacak olanların cinslerini ve çeşitlerini birleştirmektir.

Bu adı çok sık anan kimseye, bu adın meleği inerek iki hil’at getirir, bu hil’atlardan biri zahiri, diğeri batini’dir. Zahiri hil’at, giyene herkesin segi besmelesini sağlar. Batıni hil’at ise giyene herkese hoşgörü ile görüp kabul etmesi için özel bir segi hissi verir.

Vedud | el-Vedud esmasıyla yapılacak Dualar:

“Ya Vedud; ente’llez-i a’lente sırrül muhabbeti vel meveddeti fi kulubi ehlül esrar. Ve ente’llez-i ekmelte zevatüt talibine bi nurül envar. Tecelleyte bi izzi-daimi ve vennurül kaimi alel ervah . Fe elleftel eşbah ve azhartel insane bi tekmili meratibil beyan. Ve ente tezidül ihsane li ehlil vilayeti vel müinü bi re’fetiked daimetü li ehlil imani bil marifeti ve hüsnül riayeti es’elüke Allah’ümme bi cemili alaike ve cezili na’maike en tecalani min evliyaikellezine hüm fi fazlike ve namaike mütena’imüne ve leke zakirüne ve li na’maike şakirüne ve ileyke ayibüne. Ve ahyini hacetel ebedi ve kavvini bike fi kabuli nurü vechüke ve cudike bi ahsenil mededi li ehlil irfan. Ve entel mükemmelü limen akbele aleyke bil imtihan..

Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud Ya Vedud bir hürmetike celile-i ayete Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.”

Vedud | el-Vedud Fazileti ve Sırları

Vedud | el-Vedud Fazileti ve Sırları

1. EL-VEDÛD isminin tesiri çok fazladır. Bu ismi, usulü­ne uygun olarak zikreden kimsenin gönlü nurlarla dolar; kalbi genişler ve ferahlar.

2. Bir yiyecek üzerine (1000) kere okuyup eşiyle birlikte yiyenlerin eşlerine olan sevgileri artar.

3. Günde (20) kere okuyan kimse, halk arasında fazla­sıyla teveccüh ve ilgi görür; sevilip sayılır, sözüne önem verilir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir