Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Muksit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muksit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Muksit

Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 209
Anlamı: Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan
Kerameti: Ya Muksit ismini zikreden vesveseden, öfkeden, hiddetten, kalp sıkıntısından, şeytan şerrinden ve vesvesinden emin olur.Vesveseden kurtulmak için okunmalı. Eşler arasını düzeltmek için okunur.

Muksit | el-Muksit İsminin Anlamı

Muksit | el-Muksit İsminin Anlamı

EL-MUKSİT: Hükmünde âdil ve insaflı olan; bütün hü­küm ve işleri denk ve birbirine uygun olan…

Allah (c.c), hiçbir kimsenin zorlaması mümkün olmadı­ğı ve hiçbir kimseye de hiçbir şekilde hesap verici olmadı­ğı halde, kendisi âdil, insaflı ve itidalli olduğu için aynı za­manda kullarının öyle olmasını ister ve sever. Çünkü Allah bize yol gösteriyor. Gönderdiği yüzlerce peygamber ve binlerce ayette emrettiği şeyler bunlardır. Bunlar da hem kişinin ahlaken güzel olmasını hem de toplumun huzurlu ve mutlu olmasını ister ve bu şekilde yaşamamızı da sever.

Bu nedenle her bir isimin bir tecellisine zemin hazırla­yıp kendisinin bu şekilde de bilinmesini istemiştir. Mesela “Adi” ismi, yeryüzünde adaleti sağlayan hukuk ve adalet sistemini ortaya çıkardığı gibi, “Muksit” ismi de düzgün iş yapmayı ve buna bağlı bilim ve sanat dallarını, hüküm ve­rirken adil olmayı, soğuk kanlı olmayı, iktisat ilmini ve orta yolu bulma bilinci gibi huşuları ortaya çıkarmıştır. “Alim” ismi, ilim ve bilimi, “Şâfi” ismi tıbbı ve ona bağlı ilimleri ortaya çıkarmıştır… Sani ve Musavvir gibi isimleri de sa­natkarlığı ve yapıcılığı, güzellik ve estetik ilimlerini ortaya çıkardığı gibi, kainattaki her bir ilim ve bilim, her bir sanat ve marifet ve idare ve siyaset de gene onun isimlerinin bi­rer tecellisi ve yansımasıdır…

Muksit isminin ıstılah anlamı:

Muksit; adaleti en üst seviyede ayakta tutandır.

Muksit; hükmünde ve emirlerinde adil olandır.

Muksit; her şeye belli bir denge ve düzen takdir edendir.

Muksit; mü’min kullarının mükâfatlarını adaletle verecektir.

Muksit; kafir kullarının cezalarını da adaletle verecektir.

Muksit; hesap gününde adalet tartılarını kurandır.

Muksit; adaleti ayakta tutmak için peygamber gönderen ve kitap indirendir.

Muksit | el-Muksit Dualar ve Zikirler

Muksit | el-Muksit Dualar ve Zikirler

EL-MUKSİT isminin zikri (209) adettir.

Zikrin saati Müşteri; zikir günü ise Perşembe’dir. Perşembe günü sa­bah erken güneş doğarken ve ikindi sonrası…

Muksit | el-Muksit esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey zerre kadar iyiliği karşılıksız Bırakmayan Rabb’im!

Ey bütün iyiliklerin sahibi!

Ey mazlumun hakkını zalimde Bırakmayan!

Ey Mazlumun Sahibi!

Ey hiçbir hak sahibinin hakkını zayî Etmeyen!

Ey hak sahiplerinin Sahibi!

Ey güneşi en adaletli biçimde yerleştiren Kainata!

Ey güneşin Sahibi!

Ey en adaletli şekliyle hilâli yerleştiren semaya!

Ey semanın ve hilâlin Sahibi!

Ey yıldızların, yerin göğün Sahibi!

Ey her muamelesi hak Olan Rabb’im!

Ey adaletlilerin en Adaletlisi!

Ey Muksit!

Zerre kadar iyiliği karşılıksız Bırakmazsın Sen Rabb’im!

Bütün iyilik ve ihsanların tek sahibi yalnız Sensin!

Mazlumun hakkını zalimde bırakmazsın Sen!

Hiçbir hak sahibinin hakkını zayî Etmeyen de Sensin!

Güneşi en adaletli Yerleştiren Sensin kâinata Rabb’im!

Güneşin Sahibi de Sensin!

Sen en adaletli şekliyle hilâli semaya Yerleştirensin!

Semanın ve hilâlin sahibi Sensin!

Yerin göğün Sahibi Sensin Rabb’im!

Her muamelesi hak Olan yalnız Sensin!

Sen adaletlilerin en Adaletlisisin!

Sen sonsuz adalet Sahibi Olan Muksit’sin!

“(Süleyman) onun bu sözünden dolayı gülercesine tebessüm etti ve: “Ey Rabbim, beni nefsime hakim kıl ki, bana ve anama-babama verdiğin nimetlere şükredeyim ve hoşnut olacağın iyi bir iş yapayım ve beni rahmetinle iyi kulların arasına kat!”dedi.” (Neml Suresi 19. Âyet Meali)

Ey güneşin, havanın, suyun sahibi Olan Rabb’im!

Ey sonsuz Adaletiyle Kur’anı bize bahşeden Rabb’im!

Adaleti emreden Kur’anın ışığım olsun iki cihanda!

Kur’anın ışığı ile adaleti ayakta tutmamı nasip et ömrüm boyunca!

Velev ki aleyhimize bile olsa!

Sen ki en üstün adalet ve merhamet Sahibisin Rabb’im!

Sen ki her işi birbirine denk ve lâyık Olansın!

Sen ki hiçbir mazlumun hakkını zayî Etmeyensin!

Mahlûkatında gördüklerime Muksit Adınla bakmamı nasip et!

Denizleri, dağları yaratan kudretine haşyetle; ürpertiyle bakmamı nasip et!

Sonsuz Kudretinle Yarattığın her şeye hamd ü senalar olsun Rabb’im!

Rabb’im benim hamdimi artır!

Havayı; suyu; taşı; toprağı, yazı; kışı; geceyi; gündüzü

Adaletle Yaratan Kudretine olan hamdimi artır benim Rabb’im!

Beni Salih kulluranın arasına kat

Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) diliyle dua ediyor, yalvarıyorum Sana!

Duamı kabul buyur dergâhında ne olur!

“Allah’ım! Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cehalete düşmekten veya cahil bırakılmaktan Sana sığınırım.”

Ey cehilden; gafletten; hatadan uzak Olan Rabb’im!

Sen ki Adaletinle fukarayı zengin; mülksüzü mülk sahibi Yapansın!

Her muamelen hak ve hayırdır!

Ey günahları Affeden Rabb’im!

Ey kusurları Örten!

Ey biçarelerin Sahibi!

Bizi takva üzre Yaşat!

Ve öyle al canımızı Rabb’im!

Hilâlin ve yıldızların sükûn indirdiği bir gece belki;

Belki çifter çifter Meleklerinin hazır bulunduğu bir sabah Namazında!

Kalbimin Sana tam teslimiyeti için dua ederken belki Kâbe’de;

Belki ıssız bir ağustos sıcağında; cehennem sıcağı korkusuyla ürperirken

Gelip alacak Meleklerin canımı!

Ve ben geleceğim Kapına!

Zerre kadar iyiliği zayî etmeyen Muksit Adınla

Kabul et beni yanına ne olur Rabb’im!

Beni, günahları setreden Settar Adınla;

Selamete Erdiren Selâm Adınla;

Bağışlayan; Esirgeyen; Koruyan;

Sonsuz şefkat ve merhamet kaynağı;

Rahman ve Rahim Adınla al Yanına Rabb’im!

Âmin! Âmin! Âmin!

V’el hamdülillahi Rabbil âlemin!

Muksit | el-Muksit Fazileti ve Sırları

Muksit | el-Muksit Fazileti ve Sırları

1. EL-MUKSİT ismini her gün (208) defa zikreden kim­se, ibadetlerde vesveseden kurtulur. Huzur ve huşu içinde ibadet yapar.

2. Bu ismi vird edinip de zikrine devam eden kimse, borçlu ise borcundan kurtulur. Borçlu üzerine okunursa borçtan kurtulmasını sağlar.

3. Haksız yere hapiste yatan kimse de bu ismin zikriyle meşgul olsa, Allah’ın izniyle kurtulur, adalet yerini bulur.

4. Huysuzluk ve haşarılık eden çocuklara Vefki yazılıp etrafına da (66) kere “Yâ Muksit Yâ Allah” yazıp üzerine de (209) defa okunduktan sonra çocuğun üzerine asılırsa ço­cuk, haşarılıktan ve huysuzluktan vazgeçer. Kötü davranış­larını bırakıp iyi, aklı başında ve dengeli hareket eden uslu bir çocuk olur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir