Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Mukit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mukit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Mukit
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 550
Anlamı: Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren
Kerameti: Bir bardak suya 7 kere okuyup üfleyip içilse kötü ahlaktan kurtulunur.İhtiyacı olanı kazanmak ve bol rızık elde etmek için, Muhtaç olunan şeyi kazanmak için.Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.

Mukit | el-Mukit İsminin Anlamı

Mukit | el-Mukit İsminin Anlamı

Mukit isminin lügat anlamı:

Kût kelimesinden türemiş olan elMukît ismi; azık, gıda, besin, güç yetirme ve şahit anlamlarına gelmektedir.

EL-MUKİT: Her şeye muktedir olan; her şeyin karşılı­ğını veren; her türlü mahlukata münasip rızk veren.

Allah Teâlâ, hükmünde, iradesinde ve iktidarında hür ve serbesttir; saltanat ve icraatında bağımsızdır. Hiçbir baskı ve zorluk altına alınması mümkün olmayandır. Allah (c.c), mülkünde istediği gibi tasarruf eder ve dilediğine rızk bolluğu, dilediğine güç ve iktidar verir. Kimse ona “ne­den böyle yaptın veya şöyle yapmadın..?” gibi bir soru soramaz. Ama o herkesi kolayca ve rahatça isterse sorguya çeker, kimse engelleyemez:

Mukît isminin ıstılah anlamı:

Mukît; her şeyin karşılığını verendir.

Mukît; varlıkların gıda ve rızıklarını ulaştırandır.

Mukît; her şeye güç yetirendir.

Mukît; her şeye şahit olandır.

Mukît; her şeyi muhafaza edendir.

Mukît; kullarının yardımına koşan, imdat elini uzatandır.

Mukit | el-Mukit Dualar ve Zikirler

Mukit | el-Mukit Dualar ve Zikirler

EL-MUKİT isminin zikri (550) adettir. Zikir saati Gü­neş, günü Pazar’dır.

Yani sabah erken, gün doğarken ve ikindi namazı son­rası…

Mukit | el-Mukit esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey Sahib-i Zaman!
Ey her şeye Sahip Muktedir!
Ey yarattıklarına ihtiyacı olanı takdir Eden!
Ey Mukît!
Ey Allah!
Ey rızkını havayla, suyla Gönderen!
Ey güneşle gönderen rızkını!
Ey rızkını rüzgârlarla, yağmurlarla Gönderen!
Ey rızkını toprağın kalbinden çıkarıp armağan Eden!
Ey rızıkları âdilane taksim Eden!
Ey Mukît
Ey emrine ram olduğum Allah!

Yerde ve gökte ne varsa hepsini Yaratan Sensin Rabb’im!
Yedi kat göğü düzenleyen Sensin!
Sen tek Yaratan ve tek Mukîtsin!
Her şeyin rızkını veren yalnız Sensin Rabb’im!
Yeri ve göğü ayakta tutan Sensin Kudretinle!
Takdir Senindir!
Akıl almaz nice işi düzene koyan Sensin Mukît Adınla Rabb’im !
Rabb’im!
Mukît Adınla bize hayırlı rızıklar takdir et!
Kalbimizin rızkını ver Mukît Adınla!

Ey koruyan ve esirgeyen Allah’ım!
Ey rızık veren Allah’ım!
Ey yegâne ihtiyaç giderici olan Allah’ım!
Ey ezeli ve ebedi ilim Sahibi!
Ey Mukît!
Ey emrine ram olduğum Allah!

Dönüp duran bu muhteşem kâinatta;
Düzenin ve idarenin yegâne Sahibi Sensin Allah’ım!
İhtiyacı her ne ise Yarattıklarının;
İhtiyacını Gönderen onlara Sensin!
Her canlının azığını verecek yegâne güç Sendedir!
Kendi düzeni, tedbiri, hikmeti gereğince;
Dilediği şekilde rızkı Dağıtan Sensin!
Kimin neye ihtiyacı varsa Gönderensin Sen Allah’ım!
Ruhumuzun rızkı da Senin Elindedir!
Senin Elindedir kalbimizin rızkı!
Hamd ve şükür rızkını;
Güneşin en parlak ışıklarını yaydığı gibi,
Yay kalbimize Mukît Adınla!
Kalbimizi genişlet Zikrinle Allah’ım!
Bize bir inşirah ver Mukît Adınla!
Sırra vâkıf olanların rızkıyla rızıklandır ruhumuzu!
Ruhumuzu Senin rızkına lâyık olacak şekilde temizle Allah’ım!
Mukît Adının hakkı için Allah’ım;
Bizi nimetlendir!
Gücümüzün yettiğince;
Yakın uzak demeden,
Bütün muhtaçlara ulaşmamızı nasip et Mukît Adınla!

Söğüt gölgesinde dinlenen yorgun bir ihtiyar gördüm;
Seni anlattı yavaşça.
Mukît Adınla Rabb’im,
Kaç bahara, kaç yaza ulaştığını anlattı bana.
Sonra toprağa baktı dalgın dalgın;
Gülümsediğini gördüm.
Toprak da gülümsedi sanki onunla;
“O’dur topraktan Yaratan insanı!
O’dur rızkı topraktan çıkaran!
Sonsuz Hikmetiyle;
Tohuma can veren O’dur!
Esrarlı bir hikayedir bu” dedi sonra;
“Yaşadıkça göreceksin!”
Bir parça toprak aldı yerden avuçlarına;
“Bak!” dedi.
“Toprak ağlar her sonbaharda kuruyan dallara bakınca.
Dallar ‘Ağlama! Ölmeyeceğim!” der toprağa.
‘Senden gelmiştim; hatırlasana!
Yine sende dirileceğim.’
Mukît Adıyla, her bahar dalları yeşerten;
Her bahar ayrılıklara son veren Allah,
Bizi de rızıklandırır Mukît Adıyla!
Duam odur ki; bu son demde, bu son zamanda;
Mukît Adı Rabb’imin
Tecelli etsin benim için Ebedi yurdunda da!”
İhtiyar ağlıyordu.
Teslim olmuş o kalbin gözyaşları toprağa akıyordu.

Rabb’im!
Son nefesime kadar, Mukît Adını bana da unutturma!
Son nefesimi verince Rabb’im;
Kavuştuğum an Sana,
Beni de ne olur Mukît Adınla karşıla!
Ruhumu rızıklandırdığın gibi ömrüm boyunca,
Ne olur son yolculuğumda da,
Beni yalnız,
Beni rızıksız,
Beni Sensiz Bırakma!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabb’il Âlemin!

Bu adın içinde de Allah’ın azametli adının harflerinden bir harf vardır.

Bu adın içindeki sır Dünyada ve yaratıklar üzerinde batini bir hareket bulunmasıdır. Allah (c.c.) nin öteki adlarında bu özellik yoktur. İşte dünyada yaşayan insanlar bu batını oluşumla geçiniyor ve hayatlarını sürdürüyorlar.

Emrinde bir komutan bulunmakta ve komutan melek 550 yardımcı meleklere, bu 550 meleğin her biri de yine 550 şer meleğe komuta etmektedirler. El Mükit adını çokça anan kimseye, adın hizmet meleği iner ve o kimsenin hacetini yerine getirir. Bu melek inerken de beraberinde 2 hil’at getirir. Biri zahiri diğeri batini olan hilatlerden batıni’si o kimsenin, yiyecekleri elde etmesini, zahirisi ise, çevresinden bereket toplamasını sağlar.

Mukit | el-Mukit esmasıyla yapılacak Dualar:

“Ya Mukit! Entellezi kaddertel ekvate ve evsalteha ilel ebda-ni vel kulubi, ve ente-llezi ahrecte hikmeteha ve fevaideha fi vücüdi mine-şşehadeti vel guyubu. Allahümme inni es’elüke bi re’fetike ala halkike ve bi cudikel münbasiti fi sena berkuke en terzukani rizkal küti bi-sselami ve kutü-rrızkı bi-ttaami li es-tainü biha ala simail kelami ve tahkıkül hadisi vel it ami fi dari-ddünya ve darüsselami ve rii’yetü sirrü-saati fil kıyameti bi hil-mike ve kuvvetike ya zel celali vel ikram…

Mukit | el-Mukit Fazileti ve Sırları

Mukit | el-Mukit Fazileti ve Sırları

Galibiyet elde etmek isteyen herkes ve özellikle asker­ler, bu ismin gölgesinde Allah’a sığınmalı ve tertibine yani gününe, saatine ve miktarına uygun olarak zikrine devam etmelidir.

  1. Bu tertibi yerine getiren savaşçılar, savaşlarında mutlak başarı elde ederler. Bu simin zikrine devam ederek savaşırlar­sa Allah’ın yardımı ile hiçbir zayiat vermezler.
  2. Bir kağıda yazılıp suyla bozulduktan sonra suyu tar­laya serpiştirilse, tarlada mahsul bol ve bereketli olur.
  3. Oruç tutmak kendisine zor gelen, açlığa dayanama­yan kimse yazıldığı kağıdı koklasa açlık hissi kesilir.
  4. Su dolu bir testiye (550) defa okunup üflense ve testinin üzerine veya kapağına “EL-MUKIYT” yazılsa, bu testinin suyundan içenler, her tülü tehlike ve korkudan güven içinde olurlar. Bu sudan çok ağlayan çocuğa içirilse ağlaması kesilir.
  5. Bu ismin zikrine devam eden kimselerin rızkı bol olur, ihtiyacı olan her şeye sahip olur.
  6. “EL-MUKİT” ismi “ER-REZZAK” ismiyle birlikte ya­zılıp bir iş yerine asılsa orada bereket hasıl olur, o iş yerin­de darlık ve sıkıntı çekilmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir