Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Mucib Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mucib Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Mucib
Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 3025
Anlamı: Kendisine dua edenlerin isteklerini veren
Kerameti: İhlasla “Yâ Mücib” 55 defa okuyanın Duaların kabul olur.55 defa okuyanın meşru duaları kabul olunur. (Allahulalem) İhlasla “Yâ Mücib” diye bir müslüman bu isme devam etse, insanlar tarafından sevilir, duası kabul olur.

Mucib | el-Mucib İsminin Anlamı

Mucib | el-Mucib İsminin Anlamı

Mucîb isminin lügat anlamı:

İcabet kelimesinden türemiş olan el-Mucîb ismi; istek ve dualara icabet eden anlamına gelmektedir.

EL-MÜCÎB:: Kullarının duasını kabul edip, cevap veren.

Cenab-ı Hak, canlı cansız, dilli-dilsiz akıl ve şuur sahibi veya buna kabiliyeti olmayan bütün mahlukatın istek ve ihti­yaçlarını onlardan daha iyi bilir ve görür. Kullarından biri, ister hal diliyle, isterse konuşma dili ile bir istek ve ihtiyacını arz edip istekte bulunsa, kulunun duasını işitir ve isteğine cevap verir. Ancak hemen herkes tarafından aceleci bir tutumun neticesi olan “dua ettim ama kabul olmadı” şeklindeki itiraz, doğru bir itiraz değildir. Çünkü kabul etmek ayrıdır, cevap vermek ayrıdır.

Allah (c.c) duaların hepsini kabul eder ama işleme koyma­yabilir. İşleme koydukları, hem kabul edip hem de cevap verdikleridir. Ama duasını duyup kabul ettiği halde bazen işleme koymaz. Çünkü bu kulun aleyhine de olabilir.

Duayı kabul ettiğine veya edeceğine dair ayetler var. Mesela: “Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), ger­çekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.”(Bakara, 2:186) Başka bir ayette:

“Rabbîniz buyurmuştur ki: Bana dua edin ki, size ce­vap vereyim (dualarınızı kabul edeyim)! Kibre saparak bana ibadetten uzaklaşanlar, aşağılanmış bir halde ce­henneme gireceklerdir.”(Mümin, 40:60)

Bir başka ayette ise, dua etmeyenlerin Allah katında hiçbir değeri olmadığına ve onları kale almayacağına işaretle şöyle buyurulmaktadır:

“De ki: “Duanız yoksa, Rabbim sizi ne yapsın?” (Fur- kan,25:77)

Özellikle gece yapılan dualar daha makbuldür hemen ka­bul edilebilir. Bu tür dualar, sadece ibadet amacıyla ve yük­sek gayeler için yapılan dualardır ki, tam olarak Allah’a ina­nıp güvenenlerin yaptıkları dualardır. Sıkışıp bunalan, kişisel veya genel isteklerde bulunan yüksek ruhlu insanlar ve dava adamları genellikle böyle zamanlarda dua ederler. Geceleri yapılan dualar hakkında şöyle buyuruluyor:

“Bizim ayetlerimize o kimseler inanır ki, onlarla ken­dilerine öğüt verildiğinde, secdelere kapanırlar ve hiç böbürlenmeyerek Rablerine hamt ile tespih ederler. Yan­ları yataklarından uzaklaşır; korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızklardan da dağı­tırlar. Hiç kimse, yaptıklarına karşılık onlar için hangi göz aydınlığının saklandığını bilmez.” (Secde, 32:15-17)

Ayrıca, Esmâü’l-Hüsna (Allah’ın Güzel İsimleri) ile dua edil­mesi de duaların kabulüne ve işleme koyulmasına ayrıca bir vesiledir ki, yüce Allah şöyle buyuruyor:

“En güzel isimler Allah’ındır; O’na onlarla dua edin. O’nun isimlerinde ters bir tutum izleyenleri bırakın. Yapıp ettiklerinin cezasını çekeceklerdir.” (A’raf, 7:180)

Esmâü’l-Hüsna ile dua etmek, ta baştan beri anlatarak geldiğimiz şekilde, her ismin kendisiyle belli miktarlarda zik­redilip yapılabileceği gibi, bir kere hepsini baştan sona oku­yup en sonunda onları şefaatçi veya vesile yaparak, ne dileği varsa Allah’tan isteme şeklinde olur. Dua ile ilgili ayrı bir çalış­mamız olduğu için kısa kesiyoruz.

Mucîb isminin ıstılaha anlamı:

Mucîb; dualara icabet edendir.

Mucîb; sıkıntıları giderendir.

Mucîb; kulunu rahatlatandır.

Mucîb; kulunu mahçup etmeyendir.

Mucîb; hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayandır.

Mucib | el-Mucib Dualar ve Zikirler

Mucib | el-Mucib Dualar ve Zikirler

EL-MÜCÎB isminin zikri (55) adettir.

Zikir saati Müşteri, günü Perşembedir.

Sabah erken güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece okumalarında akşam namazı sonrası ve ak­şamdan 6 saat sonra yani gecenin tam yarısı okunur.

Mucib | el-Mucib esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey yerin göğün Sahibi!
Ey İşiten!
Ey Gören!
Ey sinelerden gizleneni de bilen!
Ey en merhametli!
Ey en Şefkatli!
Ey en güzel Dost!
Ey dualara cevap Veren!
Ey duaları kabul Eden!
Ey Mucîb!
Ey Allah!

Hiç şüphe yok ki Sen İşitensin Allah’ım!
Hiç şüphe yok ki Sen Bilensin!
Sen dualara cevap Verensin hiç şüphe yok ki Allah’ım!
Mucîbu da’vete’l Muttarîn’sin Sen!
Sen çaresizlerin dualarını kabul Edensin!
Benim de duamı kabul et Dergâhında!
Beni darda bırakma!
Beni Sensiz bırakma!
Mucîbü’d dua Sensin Rabb’im!
Sen duaları kabul Edensin!
Benim de duamı kabul et Dergâhında!

“Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih’i ( elçi gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden (topraktan) yarattı. Ve sizi orada yaşattı. O halde O’ndan mağfiret isteyin; sonra da O’na tevbe edin. Çünkü Rabbim (kullarına) çok yakındır, (dualarını) kabul edendir.” (Hud Suresi 61. Âyet Meali)

Kederli bir rüya sanki hayat;
Ve kader deyip bir kalemde geçtiğimiz şey,
Bu rüyanın ta kendisi.
Bir gün uyandığımızda bu kederli rüyadan,
Hakiki yurdumuzda,
Meleklerin duası karşılasın bizi Rabb’im!
Sen ki Karîbu’l Mucîb’sin;
Duaları kabul Edensin Sen!
Ve takdir Senindir!
Meleklerin duasını nasip eyle bize!
Ve kabul et Meleklerinin duasını Rabb’im!
Bizi dergâhında utandırma!

“Rabbiniz şöyle buyurdu: “Bana yalvarın ki, size karşılık vereyim; çünkü Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler, yarın hor, hakir cehenneme gireceklerdir. ” buyurdu.” (Mümin Suresi 60. Âyet Meali)

Attığım her adımda;
Aldığım her nefeste
Muhtacım Sana Allah’ım!
Beni Sana yaklaştıracak ameller yapmamı nasip eyle!
Kalbimle;
Ruhumla;
Seslendiğimde Ssana;
Sana umutla
Sana hayranlıkla;
Sana sadakatle dua ettiğimde,
Duamı kabul eyle Dergâhında!
Benin kimsesiz,
Beni Sensiz bırakma!

“Andolsun, Nuh bize yalvarıp yakardı. Biz de duayı ne güzel kabul ederiz!” (Saffat Suresi 75. Âyet Meali)

Allah’ım!
Yarattığın bütün varlıklara ilminle;
Dua edenlere de dualarını kabul etmekle yakın Olansın Sen!
Hiçbir hâlimiz gizli değildir Senden.
Yaptığımız her şeyi Bilen;
Ve kalbimizin sesini de işitensin Sen!
Rabb’im Nuh’u (Aleyhisselam) işittiğin gibi tıpkı;
Tıpkı balığın karnındaki Yunus’un (Aleyhisselam)
İşit kalbimden geçenleri.
Dualarımı kabul eden Adınla kabul et dualarımı.
İmdada yetişen Adınla,
Yetiş imdadıma Rabb’im!
Senden başka kimsenin gücü yetmez duaları işitmeye!
Kimsenin gücü yetmez duaları kabul etmeye.

Suyu bağrına çeken bir toprak gibi taşırım dualarımı kalbimde Rabb’im!
Büyülü yağmur damlalarıyla baştanbaşa yıkanan mavi sema gibi;
Tertemiz bir kalple taşırım kalbimde dualarımı!
Ve beni yalnız Sen Duyarsın Rabb’im!
İşiten;
Duyan;
Gören;
Bilen;
Duaları kabul Eden Adınla kabul et dualarımı!
Mahcup etme Dergâhında beni!
Beni utandırma Huzurunda!
Beni ateşin azabından koru!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin

Bu adın içinde de yine Allah azametli adının harflerinden bir harf vardır.

Bu adın meleği (Hetyail) (a.s.)dır. Bu melek icabet perdesinin ekilidir. Ödevi dua eden kulun duayı işitme kanısının bekçiliğini yapmaktır.

Bu meleğin de emrinde 4 emir meleği bulunmakta ve her biri de (55) meleğe komuta etmektedir. Bu (55) melekten her biri de (55) er meleğe hizmet emri verirler.

Bu adı çokça anan kimsenin hücresine bu hizmet meleği iner ve o kimseye gerekli hizmetini yapar.

Bu adın duası şöyledir:

Duanın Okunuşu:

“Yâ Mücib Ente-llezi tücibü dâvetel muztarrine, ve ente-llezi teğısül Melhufine, vel Münharfine anil hidayeti, ve ente-llezi te-nimü bi celâlike el niami kablel fenâi, tetefaddalü bi tevatüri cudike kable-ddüâi. Es’elüke bi cemali vechike en tecalni mü-ciben leke fi evamirüke ve mücteniben nevahike, ve müsrian iza deavteni li ibtiğâniardatüke, ve azhir ala müradi ma addel-teni ve sevveyteni inneke ente-rreufül Mennân.”

Mucib | el-Mucib Fazileti ve Sırları

Mucib | el-Mucib Fazileti ve Sırları

1. Saatinde gereği gibi zikreden kimse yüce Allah’tan ne dilerse kabul edilir. Ulaşmak istediği şey haram ve günah ol­madığı takdirde isteğine kavuşur.

2. Her gün 60 defa zikredenin duası kabul edilir ve Allah’ın himayesinde olur.

3. Dargın olan eşler veya herhangi bir şekilde araları bo­zulmuş olan yada yeni bir eş-dost, arkadaş edinmek isteyen biri, o kimsenin kalbini ve sevgisini kazanıp kendine bağla­mak isterse, tenha bir yere oturup kalbini kazanmak istediği kişiyi hayal ederek veya resmini önüne koyup onda yoğunla­şarak, (3025) defa “YA MÜCÎB” ismini okusa ve arkasından o kişinin annesinin adıyla birlikte ismini söyleyerek;

“Allah’ım bu kimsenin sevgisini bana nasip et, kalbini bana bağla”diye dua etse, isteği meşru ve helal olduğu müd­detçe duası kabul olur ve istediği şeyi elde edileceğine dair“tecrübe edilmiştir” kaydıyla bilgi verilmektedir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir