Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Metin Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Metin Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Metin
Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 500
Anlamı: Çok Sağlam
Kerameti: Ya Metin ismini hergün 500 defa zöhre saatinde okuyanlar; fakirlikten, hırstan, zulümden, kötü ahlaktan kurtulur.Bir ay süreyle günde 1000 defa okuyanlar bazı sırlara vakıf olurlar.

Metin | el-Metin İsminin Anlamı

Metin | el-Metin İsminin Anlamı

Metin isminin lügat anlamı:

Metn kelimesinden türemiş olan el-Metin ismi; sağlamlık, sertlik, güçlülük anlamlarına gelmektedir. Araplar, sert ve yüksek olan araziye “metin” ismini verirler. Pazusu güçlü ve kuvvetli olan kimselere de aynı şekilde “Metin” ismini verirler.

EL-METÎN: hiçbir şey kendisini sarsmayan ve kendisi­ne güvenilen; hiçbir fiilinde sıkıntı çekmeyen; çok sağlam demektir.

Allah Teâlâ, kendisine asi olup karşı gelenlere karşı güçlü olduğu gibi, düşmanlarını alt etmede ve onları he­lak etme konusunda da güçlü, kuvvetli ve sarsılmazdır. Dilerse bunları bizzat açıkça imtihan sırrına bile zıt olarak yapar, dilerse insanlarla, dilerse başka mahluklarla yapar; Allah’ın ne askerlerinin ne ordularının sayısı ve sınırı, ne de cinsi bilinmez:

Metin isminin ıstılah anlamı:

Metin; kuvvet ve iktidarı şiddetli olandır.

Metin; evrendeki icraatlarında kendisine herhangi bir yorgunluk ve külfet isabet etmeyendir.

Metin; kuvveti eksilip gevşemeyendir.

Metin; müminlere destek olan, onlara güç ve kuvvet verendir.

Metin; kafirlerin komplo ve tuzaklarını boşa çıkarandır.

Metin | el-Metin Dualar ve Zikirler

Metin | el-Metin Dualar ve Zikirler

EL-METİN isminin zikri (500) adettir.

Zikir saati Zühre; günü Cuma’dır.

Cuma günü Zühre saatini de birkaç defa anlattık, sa­bah erken ve ikindi sonrasıdır. Gece okumalarında akşam namazı sonrası ve gece yarısı okunabilir.

Allah’ın (azze ve celle) Metîn Adını bilen; asıl güç ve kudret Sahibinin Allah (azze ve celle) olduğunu bilen, kendi gücüyle övünmeyi, böbürlenmeyi ve kendisinde bir güç olduğu zehabına kapılmayı terk eder. Ve hangi durumda ve konumda olursa olsun yalnız Allah’tan (azze ve celle) yardım ve güç ister.

“Hiç şüphesiz, rızık veren O, metîn kuvvet sahibi olan Allah’tır.” (Zariyat Suresi 58. Âyet Meali)
Metin | el-Metin esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey Din Gününün Sahibi olan Rabb’im!
Ey yerin göğün Sahibi Rabb’im!
Ey dağların gücünü Elinde Tutan Rabb’im!
Ey rüzgârın gücünü;
Ey güneşin gücünü;
Ey ay’ın gücünü Elinde Tutan Rabb’im!
Ey ulu arşın Sahibi!
Ey eşsiz güç ve kudret Sahibi!
Ey güç ve kudret Membaı!
Ey Metîn!
Ey Allah!
“…Hiç şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür.” (Hac Suresi 74. Âyet Meali)

Din Günü’nün sahibi Sensin Rabb’im!
Yerin göğün Sahibi Sensin!
Rabb’im!
Sen dağların gücünü Elinde Tutansın!
Rüzgârın gücünü; güneşin gücünü Elinde Tutansın Sen!

Sen ki; gökleri kuvvetiyle Elinde tutansın Rabb’im!
Sen ki ulu arşın Sahibisin!
Dinimizin direği Namaz için kuvvet ver bize Metîn Adınla!
Metîn Adınla Rabb’im!
La ilahe illallah zikri için kuvvet ver bize!
Kalbimiz ve dilimiz Senden gafil olmasın tek bir an bile!
Tek bir an bile Müslüman olmanın gücü eksilmesin üzerimizden!

Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) diliyle şahitlik ederim Sana Rabb’im:
“Lailahe illallahu vahdehu laşerike leh, Allahu Ekberu kebira ve’lhamdü lillahi kesira ve sübhanallahi Rabb’il âlemin, la havle vela kuvvete illa billahil azizil hâkim” “Allah’tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. Allah en büyüktür. Allah’a çok hamd olsun. Güç ve kuvvet aziz ve hâkim olan Allah’a aittir.”

Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) diliyle dua ediyorum Sana Rabb’im; duamı kabul et Dergâhında!

“Ey göklerin ve yerin Rabbi!
Ey ulu arşın Rabbi!
Ey bizim ve her şeyin Rabbi Olan Allah’ım!
Ey tohumu ve çekirdeği yaratan!
Ey Tevrat’ı, İncil’i ve Kuran’ı İndiren!
İdaresi Elinde olan her şeyin şerrinden Sana sığınırım!
Sen İlksin;
Senden önce kimse yok!
Sen Sonsun;
Senden sonra kimse yok!
Sen Açıksın;
Senden açık kimse yok!
Sen Gizlisin;
Senden öte kimse yok!
Borcumuzu öde!
Bizi fakirlikten kurtar!”

Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) diliyle dua ediyorum Sana Rabb’im; duamı kabul et Dergâhında!

“Allah’ım, Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak Sen istersen zoru kolaylaştırırsın.
Ey gerçek hayat Sahibi ve kâinatı ayakta tutan Allah’ım! Senden medet dilerim. Bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsime bırakma!
Allah’ım! Senden faydalı ilim, temiz rızık ve makbul amel isterim.
Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım
Kalbimi dinin üzre sabit eyle!”

Din Gününde de Rabb’im,
Senin huzurunda duracak güç ver bize Metîn Adınla!
Anadan evlada fayda gelmeyen O Gün’de
Sen!
Yalnız Sen Sahip çık bize!
Huzurunda bizi;
Ne olur Rabb’im,
Boynu bükük Bırakma!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!

Bu yüce adın içinde Allah’ın azametli adının harflerinden bir harf vardır. Hizmet meleğinin adı Hz. (Kısıryail)dir. Bu meleğin komutasında 4 melek bulunmakta ve bunların her biri (500) meleğe emir vermekte, bu meleklerin emrinde de yine (500) er melek hizmet vermektedir.

Bu adı devamlı anan kimselere, bu adın meleği icabet ederek, anan kimsenin ne dileği varsa yerine getirir.

Metin | el-Metin esmasıyla yapılacak Dualar:

“Yâ Metin! Ente-llezi resahte fikulubi ehli-ttevhid, Ve ente-llezi mekkente evliyaeke fi talebi hel min müzid, ve ente-llezi cema’tel ülume bi esriha fil (Kaf) vel Kur’ân -il Mecidi, es’elüke bil ilahiyyeti ve bastı, kütübüke elledünniyye en tekşife an kalbi sirra esraril kâinâti, ve en teczübeni bil meyli ileyke ila a’lel derecâti, ve vel kudreti-ttâmmeti en tüsebbiteni alâ babike bil ahvali-ssâlimeti inneke ente-llâhül alimü bi-sserâiri vel hafiyyati…”

Metin | el-Metin Fazileti ve Sırları

Metin | el-Metin Fazileti ve Sırları

1 – Bu tertibi gereği gibi yerine getiren kimse düşma­nına karşı üstünlük sağlar. Cenab-ı Allah’tan istediği her şeye O’nun izni ve yardımı ile kavuşur.

2 – Günde (500) kere okuyanın, ibadetinde kalp meta­neti hasıl olur. Evham ve vesveselerden kurtulur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir