Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Hamid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hamid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Hamid
Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 3844
Anlamı: Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen
Kerameti: Ya Hamid ismi zikredenlerin Kazancın genişlemesi içindir.Mahlukatın sevgisini kazanır. 5 Vakit namazların ardından 100 defa okuyan salih kullardan olur. Dünya o kulun hizmetçisi olur. Maddi ve manevi olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır.

Hamid | el-Hamid İsminin Anlamı

Hamid | el-Hamid İsminin Anlamı

Hamid isminin lügat anlamı:

Hamd kelimesinden türemiş olan el-Hamid ismi, yaptığı iyilik ve ihsanlardan dolayı ta’zim ve teşekkür kastıyla övmek, yüceltmek, methüsenada bulunmak, büyüklemek anlamlarına gelmektedir.

Hamd; Şükürden daha geniştir. Hamd sadece Allah’a yapılır.

Şükür ise, hem Allah’a yapılır, hem de insanlara teşekkür edilir.

Hamd; sadece dille yapılır. Şükür ise; hem dille hem de diğer azalarla yapılır.

EL-HAMÎD: Hamd edilen, en çok övülen ve övgüye layıkolan…

Allah (c.c), kainatta yaratıp sergilediği nimetleriyle, sa­nat eserleriyle mutlaka övgüyle layıkolduğu gibi, insanlara verdiği akıl ve ona yüklediği harika duygularla da övülme­ye layıktır. İnsanların da onun gibi yapmaları, en azından ellerindeki imkanları iyi değerlendirmeleri ve verilmesini istediği şeyleri verirken karşı tarafı memnun etmeleri ve onlar tarafından da hoş karşılanıp övülecek şekilde ver­melerini istemektedir. Ben size verdiğim şeylerin iyisinden veriyorum, siz de benim muhtaç oian kullarıma verirken iyisinden verin buyurur gibi, şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda har­cayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye lâyıktır.”(Bakara,2: 267)

Bütün mülkün sahibi Allah olduğuna göre hangi din­den olursa olsun insanların hepsi onu övmeii ve saymalı, Ona karşı gelmekten, verdiklerini beğenmeyip isyan et­mekten sakınmalıdır. Her ne olursa olsun, her ne şekilde olursa olsun yüce Allah, mutlaka övülmeyi hak ediyor. Çünkü en başta seni o yarattı ve nimetlerini üzerine yağdı­rıp onları da sana sevdirdi…

Hamid isminin ıstılah anlamı:

Hamid; kariılıksız ihsan ve lütufta bulunandır.

Hamid; herkes tarafından kabul edilen ve övülendir.

Hamid; yaptığı her şeyden dolayı, her halükarda ve her dilde mutlak surette övülmeye layık olan yegane zattır. 

Hamid | el-Hamid Dualar ve Zikirler

Hamid | el-Hamid Dualar ve Zikirler

EL-HAMİD isminin zikri (68) adettir,

Zikrin saati Müş­teri; günü Perşembe’dir.

Perşembe müşteri saati sabah erken gün doğarken ve ikindi gün dönümü yani ikindi na­mazı sonrasıdır. Gece ise tam gece yarısı…

Hamid | el-Hamid esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey hayatımı Elinde bulunduran Rabb’im!
Ey ruhumu;
Ey kalbimi;
Ey bekâmı Elinde Bulunduran!
Ey Adı kalplere sekinet indiren!
Ey kalpleri dirilten Adı!
Ey gizlinin de en gizlisini Bilen!
Ey bütün mahlûkatının diliyle Övülen!
Ey bütün hamdlerin Sahibi!
Ey Hamîd!

Hayatımı Elinde Bulunduran Sensin Rabb’im!
Ruhumu; kalbimi; bekamı Elinde bulunduran Sensin!
Adı kalplere sekinet indiren Allah’sın Sen!
Sen Adı kalpleri dirilten Allah’sın!
Sen gizlinin de en gizlisini Bilensin!
Yarattığı bütün mahlûkatın diliyle övülen Yüceler Yücesisin!
Sen bütün hamdlerin Sahibisin Allah’ım!
Bütün hamdler Sanadır!
Sen Kendisini övmekten aciz kaldığım;
Ve hep aciz kalacağım Hamîd’sin!
Sen Yolunda can vermeyi dilediğim Allah’sın!

“…Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah’ındır; O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir….” (Fatır Suresi 2. Âyet Meali)

Ey Rabb’im!
Ey bütün ihtiyaçları giderecek zenginliklerin Sahibi!
Senden gelecek her hayra öyle muhtacım ki bugün!
Öyle muhtacım ki Merhametine!
Tek Vel-i nimetim Sensin benim Rabb’im!
Zengin Olan; hayırları Dağıtacak Olan;
Övülmeyi yegâne hak eden Sensin!
Ne kadar övsem de azdır yine Seni!
Sana ne kadar hamd etsem yine de az!
Verdiğin bütün nimetlere sonsuz hamd olsun Rabb’im!
Dilimin döndüğünce;
Gücümün yettiğince;
Sana hamd etmemi nasip et ne olur Rabb’im!
Ey Hamîd!
Ne olur benim hamdımı artır!

“Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah’a hamdederim” de. Ve O’nu tekbir edebildikçe tekbir et.” (İsra suresi 111. Âyet Meali)

Ey Emri her şeye Geçen Rabb’im!
Hâkimiyette ortağı bulunmayan Sensin yalnız!
Acizlikten ötürü bir dosta ihtiyacı olmayan yalnız Sensin!
Sen tek İlâhımsın benim!
Sen bütün güzellikleri kâinata yayan Allah’sın!
Teksin;
Birsin;
Ortağın yoktur mülkünde!
Mülkün Sahibi Sensin!
Allahuekber!
Allahuekber!
Allahuekber!

“Ey insanlar, siz Allah’a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız; Allah ise, Ganî (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamîd (övülmeye layık)tır.” (Fatır Suresi 15. Âyet Meali)

Ey bütün hamdlerin Sahibi Rabb’im!
Günahlarımla yaktığım ateşi;
Dualarımla söndür benim!
Gafletle işlediğim günahlarımın ateşini,
Namazımla söndür Rabb’im!
Fakir ve muhtaç kulunu
Ateşin azabından koru!

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse göz yummadan alamayacağınız adîlerini vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki, şüphesiz Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye lâyık olandır.” (Bakara Suresi 267. Âyet Meali)

Ey Hamid!
Tüm vakitlerimde dilimi tevbe istiğfara alıştırmamı nasip et!
Beni lütfundan mahrum Bırakma!
Nefsime teslim Edersen beni helâk olurum Rabb’im!
Göz açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa Bırakma!
Ey Hamîd!
Ey Yüceler yücesi!
Nefsimi kudretinle huzura Erdir!
Kazanla hoşnut kıl beni!
Nasıl Rızıklandırdıysan sayısız nimetle beni bu dünyada;
Ahirette de Rabb’im;
Ne olur beni azıksız;
Beni rızıksız Bırakma!
Ahiretin rızkı hamdini ve şükrünü bütün kalbimle eda etmemi nasip et Rabb’im!
Bana rızık olarak verdiklerinin en güzellerini,
Senin İlâhî Rızan için harcamamı nasip et!
Darlıkta ve genişlikte hep seni tesbih etmemi nasip et Ey Hamîd!
Ruhumu arındıran bir tevbeyle Sana dönmemi nasip et!
Senin Muhabbetini kazanacağım;
Tevbe, Hamd Ve şükür nasip et bana Allah’ım!

Ey bütün hamdlerin Sahibi!
Ey Hamîd!
Mübarek kitabının diliyle dua ediyorum Sana;
Duamı kabul buyur Dergâhında ne olur!
Ne olur beni mübarek Kitabının ışığından Ayırma!

“ (…) Ey göklerin ve yerin Yaratıcısı! Sen dünyada da ahirette de benim Sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat!” (Yusuf Suresi 101. Âyet Meali)

Sen ki bütün kâinatın Hâlıkı
Sen ki bütün kâinatın Mürebbisi;
Sen ki bütün kâinatın Razıkı;
Sen ki bütün kâinatın Nigâhbanı;
Sen ki bütün kâinatın Hâmisi;
Hamîd Olan Allah’sın!
Yedi kat gök, yerler ve bunların içindekiler,
Ne kadar hamd ediyorlarsa Sana,
Sana o kadar hamd olsun Rabb’im!
Dilim meleklerinin dili olsun Katında!
Meleklerinin dilince sonsuz, sonsuz hamd olsun Sana!
Sana sonsuz hamd olsun!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!

Bu adın içinde de Allah’ın azametli adının harflerinden bir harf vardır. Bu adın hizmet meleği Hz. (Bityail)dir. Bu meleğin komutasında 4 melek bulunmakta ve bunlar da ayrı ayrı (52) şer meleğe başkanlık etmektedir. Bu (62) meleğin her biri emrin de de yine (62) şer melek vardır.

Bu adın hizmet meleğini davet etmek isteyen bir kimse (El Hamid) adını süresiz olarak andıktan sonra, aşağıdaki çağrı duasını da okumalıdır. O zaman melek iner ve kendisini da’vet eden kimsenin dileğini yerine getirir.

Hamid | el-Hamid esmasıyla yapılacak Dualar:

“Yâ Hamid! Ente-llezi hamedte nefseke bima yüliku min celâike, ve ente-llezi esneyte alâ lisani nebiyyike ve evliyâike, ve entel mahmudül müsenna aleyke bi hamdi nefsike ezelen ve ebeden ve entel marufu limen iltecee ileyke daimen sermeden, es’elüke bi sırri hamdike-nnâzilü fi kulubi ehli viddike en terzukani kurbeten tammeten ve zülfeten ammeten, vec’al a’mali ve ahlakı hamideten, ve akaidi sahihaten, ve nefsi bike şedideten, ve ezidni bi nurike-zzatiy hatta eküne mailen ileyke, faniyen fike bike, inneke entel Hakku-ddâimü vel melikül kaimü…”

Temiz bir kabın içine, bu adın harf sayılarını bir vefk halinde yazıp, üzerine biraz kaynak veya yağmur suyu koyarak, yazılar silindikden sonra, bu sudan hasta olan bir kimse üçgün birer yudum içerse, Allah’ın izni ile şifaya kavuşur.

Hamid | el-Hamid Fazileti ve Sırları

Hamid | el-Hamid Fazileti ve Sırları

  1. EL-HAMİD isminin zikriyle gereği gibi meşgul olan kimse dünyada, hayatı boyunca övgü ve sevgiye layık bir durum kazandığı gibi, öldükten sonra da hayırla ve iyilikle anılır. Sürekli okuyanın kalbi nurlarla dolar, aklı ve anlayışı gelişir, marifetli ve hünerli bir kimse olur.
  2. Günde (62) defa zikretmeyi alışkanlık haline getiren, ahlakında ve fiillerinde övülen bir kimse olur.
  3. Ağzı bozuk olan ve sürekli kötü konuşan bir kimse­nin su içtiği kaseye yazılsa, ağzı düzelir, kötü ve kırıcı sözler sarf etmekten kurtulur.
  4. Her gün (310) kere inanarak ve tam teslimiyet içinde zikreden kimsenin, memursa makam ve mevkii yükselir, işleri kolaylaşır; ticaretle uğraşıyorsa kazancı artar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir