Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Cami Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Cami Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Cami

Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 114
Anlamı: İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
Kerameti: Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez. Her maksadına kolayca ulaşır. Dünya ve ahiret saadetine erer. Bir şeyi zayi olan, eşi, hayvanı kaçan; Ya Cami ismini 114 defa okuyup ararsa aradığını bulur.Küsleri barıştırmak içindir.

Cami | el-Cami İsminin Anlamı

Cami | el-Cami İsminin Anlamı

El-Cami’ ismi; toplamak, bir araya getirmek, birbirine katmak, yaklaştırmak anlamlarına gelmektedir.

Cami’ isminin ıstılah anlamı:

Cami’; bütün mükemmellikleri zat, vasıf, fiil ve isim olarak kendinde toplayandır.

Cami’; birbirlerine benzeyen varlıkları bir araya getirendir. İnsanları yeryüzünde toplamıştır.

Cami’; birbirinden farklı varlıkları bir araya getirendir. Gökleri, ayı, denizi, havayı, bitkileri, hayvanları, madenleri bir araya toplamıştır.

Cami’; birbirine zıt olan varlıkları bir araya getirendir. Soğukla sıcağı, erkekle dişiyi, gece ile gündüzü, yaş ile kuruyu bir araya getirmiştir.

Cami’; ruh ve cesedi bir araya getirendir.

Cami’; kalpleri ve dostları birleştirendir.

Cami’; cennette bütün mü’minlerin kalplerini birleştirendir.

Cami’; cennette iman edenler ile onların zürriyetlerini birleştirendir.

Cami’; mü’minleri Kur’an ile birleştirendir.

Cami | el-Cami Dualar ve Zikirler

Cami | el-Cami Dualar ve Zikirler

EL-CÂMİ isminin zikri (114) adettir.

Zikir saati Müşteri; zikir günü Perşembe’dir.

Perşembe sabah gün doğarken ve ikindi namazı sonrası bu esma zikredilebilir. Gece oku­malarında ise tam gece yarısı okunur.

Cami | el-Cami esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey gecenin ve gündüzün Rabbi!
Ey yerlerin ve göklerin Rabbi!
Ey ateşin ve suyun Rabbi!
Ey yazın ve kışın Rabbi!
Ey öldüren ve dirilten!
Ey Câmi!
Ey Allah!
Bütün zıtlıkları bir arada toplayan Sensin Allah’ım!
Dilediğini, dilediği zaman dilediği yerde toplayan Sensin Câmi Adınla!
Câmi Adınla Allah’ım;
Bütün faziletleri kendinde toplayan Sensin!
Bizim kalbimizde de faziletini topla Allah’ım Câmi Adınla!

“Ve (Allah), onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi harcasaydın bile, yine onların gönüllerini birleştiremezdin, fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O, mutlak galiptir, hikmet sahibidir.” (Enfal Suresi 63. Âyet Meali)

Sen ki kalpleri Birleştirensin Rabb’im!
Şükredenlerle birleştir kalplerimizi Câmi Adınla!
Kalplerimizi sabredenlerle birleştir! Câmi Adınla Rabb’im!
İnanıp iman edenlerle birleştir kalplerimizi! Senin dostlarınla birleştir kalplerimizi Câmi Adınla!

“(O zaman şöyle denir:) Bu, hüküm günüdür; sizi ve sizden öncekileri ‘bir arada topladık.” (Mürselat Suresi 38. Âyet Meali)

Hüküm Günü Rabb’im;
Bizi bizden öncekilerle toplayacağın Hüküm Günü;
Sevdiklerinle bir yerde topla bizi! Zalim ve mazlumun bir arada toplanacağı O Gün’de;
Bizi mazlumun âhından koru!
Bizi mahcup etme Allah’ım!
Zalimler güruhundan ayır bizi Câmi Adınla! Câmi Adınla Allah’ım;
Bizi Selâmına lâyık olanlarla bir arada topla “Hüküm Gününde!”

“Mahşer vaktinde sizi toplanma günü için toplayacağı gün var ya; işte o gün teğabün ((kâr ve zarar) günüdür, her kim Allah’a iman eder de yararlı iş yaparsa, Allah onun kabahatlerini örter ve onu içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş odur!”
(Teğabün Suresi 9. Âyet Meali)

Sen Câmi’sin Allah’ım!
Bütün her şeyi bir arada toplayan yalnız Sensin!
Kıyamet Günü azalarımızı bir araya getirip;
Toplayacak olan yine Sensin!
O Gün Rabb’im;
Annenin çocuğuna yararı dokunamayacağı O Gün; Bizi mahcup etme! Azalarımız dile geldiğinde Senin Emrinle; Aleyhimizde şahit tutma onları! Bizi yararlı işler yapanlardan kıl Câmi Adınla!
Ve Câmi Adınla Allah’ım;
Kabahatlerimizi ört!
Ahlâkı ve edebi kalbinde toplayanlardan et bizi! Ay’ı ve yıldızları bir arada ışıttığın gibi tıpkı sonsuz semada; Sabır ve şükürle ışıt kalplerimizi Câmi Adınla!
Züht ve takvayla ruhumuzu ışıklandır bizi Câmi Adınla Allah’ım!

“Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi. De ki: “Allah’ın lütfuyla, rahmetiyle (bu gelmiştir) yalnızca O’nunla sevinç duyun! O, onların toplayıp durduklarından (altın, gümüş v.s) hayırlıdır!” (Yunus Suresi 57- 58. Âyet Meali)

Allah’ım!
Bizi altın ve gümüşü toplayanlardan ve sonra da ona bağlananlardan eyleme! Katından her ne verdiysen nimet olarak bize;
Onu paylaşanlardan eyle Câmi Adınla!
Câmi Adınla Rabb’im;
Kalbimizin ziyneti Zikrini kalbinde cem edenlerden eyle!

Ve bütün Güzel Adlarını;
Kalbinde cem edenlerden eyle bizi Allah’ım Câmi Adınla!
Günün yumuşak aydınlığını getirirken bana her sabah güneş;
Gün ışığı altında toplanıp zikreden çiçeklerinle,
Bir tut kalbimi Allah’ım Câmi Adınla! Dağılırken ruhum birdenbire, ruhum darmadağın olmuşken tam da; Yeşeren otlarla, koşuşan rüzgârlarla Bir anda topladığın gibi çiçek özlerini, Ruhumu da işte öyle toparla! Kalbimi karanlıklar kaplamışken bir gün;
Bir gün en daraldığım anda;
En bunaldığım anda bir gün;
Güneşin ışığını Rabb’im kalbimde topla! En daraldığım anda Allah’ım; Gölge düşerken hayalle hakikat arasına Hakikatin sırlarını topla kalbimde Câmi Adınla!
Fırtınada savrulan kum taneleri gibi sürüklenirken hayatın ardından; Cem et bizi Allah’ım Câmi Adınla! Câmi Adınla ruhumuzu topla Senin Nûrun altında!

Darmadağınık kalplerimiz şimdi Allah’ım! Câmi Adınla şimdi;
Darmadağınık kalplerimizi topla!
O “Dehşetli Günde” de Rabb’im;
Bizi Rahmetinle yargıla!
Ne olur Allah’ım;
O mübarek Câmi Adınla,
Cennette bizi; Kevser Havuzunun başında sevdiklerinle topla!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l Âlemin

Cami | el-Cami Fazileti ve Sırları

Cami | el-Cami Fazileti ve Sırları

Dikkat etmişsinizdir ki, bu ismin Ebcedi değeri Kur’an-ı Kerim surelerinin adedi kadardır yani 114. Ayrıca CEBRAİL, AZRAİL, MİKAÎL, İSRAFİL adlı dört büyük meleğin isimle­rinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir.

1. EL-CÂMİ isminin zikrine gününde ve saatinde de­vam eden kimse, kimi isterse derhal emrine ve hizmetine alabilir.

2. Bu ismin zikri gönülleri etki altına alıp teshir etmek için çok güçlü bir vesiledir. Yavuz Sultan Selim Han’ı İb­rahim Paşa’nın, bu ismin zikrine (10) yıl boyunca devam ettiği için padişahı etkilediği ve ona istediğini yaptırdığı söylenmektedir.

3. EL-CÂMİ’ ismini, virt edinip sürekli zikir haline geti­ren kimse, istekİerine kavuşur.

4. EL-CÂMİ’ ismini, her gün (118) defa zikreden kişiye, sevdiklerinin ve istediklerinin sebep ve vesileleri hasıl olur, istediğine kavuşur.

5. Bir şeyini kaybeden kimse “Yâ Câmiannâsi liyevmin lâ raybe fiîhi icma’alâ dâlleti” diye dua etse, kaybettiği şeyi bulur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir