Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Alim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Alim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Alim
Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 150
Anlamı: Her şeyi çok iyi bilen
Kerameti: Allah, Allah… diyerek Yardım isteme, aman ve ah gibi medet talep etmeyi ifade eder.

Alim | el-Alim İsminin Anlamı

Alim | el-Alim İsminin Anlamı

El-Alim ismi; bilmek, tanımak ve bir Şeyin künhüne vakıf olmak anlamlarına gelmektedir. Kur‟an‟da en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi de ilim kökünden türeyen kelimelerdir.

EL-ALİM: Canlı veya ölü, küçük veya büyük, gizli veya açık, kalpte, kafada olan veya dışa vurulan şeyi en ince ayrın­tısına kadar hakkıyla bilen.

Alim isminin ıstılah anlamı:

Alîm; semavatı ve içinde olanları bilendir.

Alim ; uçsuz bucaksız yeryüzünü ve onun içindekileri bilendir.

Alim ; gayb alemini ve tüm gaybî konuları bilendir.

Alim ; denizlerde olup biten her şeyi bilendir.

Alim ; yerde ve gökte söylenen her sözü bilendir.

Alim ; insanların bulunduğu her durumu ve yaptıkları her işi bilendir.

Alim ; kalplerde gizlenen düşünce, fikir, niyet ve sırların tamamını bilendir.

Alim ; gözlerin her bakışnı ve kalplerin her meylini bilendir.

Hiçbir şey Allah’ın ilminden gizlenemez. Öyle ki Allah (c.c), ezeli ve ebedi ilmiyle, sonsuz bilgiye ulaşır ve hiç zah­met çekmez. Çünkü O, öğrenmek için herhangi bir alete veya araca muhtaç değildir. O mutlak alimdir. İlmi ken- dindendir ve bütün ilimler de onun ilminin sadece küçük bir parıltısıdır. Biz sadece kendi dünyamıza ve şahsımıza bakan konularda bilgi sahibi olmaya uğraşırken O, bütün evreni sonsuz ilmiyle kuşatmış ve idare etmektedir. Onun ilmi içe de dışa da anında nüfuz eder. Kalplerden geçenleri de kafalarda hayal ve tasavvur edilenleri anında bilir.

Alim | el-Alim Dualar ve Zikirler

Alim | el-Alim Dualar ve Zikirler

EL-ALİM isminin zikir adedi (150)

Zikir saati Müşteri, günü Perşembedir.

Perşembe günü müşteri saati, sabah erken ve ikindi sonrasıdır. Dileyen bu saatlerde okuyabilir. Gece okumala­rında ise tam gece yarısı okunabilir. 
Alim | el-Alim esmasıyla yapılacak Dualar:

Bu adın hizmet meleği (Lütfiyail) dir. Buyruğu altında 4 yardımcı meleği bulunmakta ve herbirinin emrinde de (150) şer yardımcıları vardır. Bu yardımcı meleklerin her biri de yine 150 meleğe hizmet gördürmektedir.

Ya Alim adını sürekli zikre devam eden bir kimse, eğer gerekli şartları da yerine getiriyor ve bu adın duasını da okuyorsa, Melek (Lütfiyail) yanına gelir ve dileğini yerine getirir.
Duanın okunuşu:

“Allahümme, entel Alimü bima fi sudûril alemin. Ve entel alimü bima fi seraril haşiin. Ve tera ma fi meknunin zevatil alemin. Ve entel Muhitu bima fi harakâti havatıril beraya ecmain. Es’elüke bi meknünati mahrusati rahmetüke vebi levamii Re-vaihü re’fetüke ve bi celali azimi ni’metüke, en tec al ilmi mu-hitan bi külli şey’in zahirühü ve Batınühü ve refiühü ve ce-lilühü, evvelühü ve ahirühü, fatihatehü, ve akıbeteehü, hatta ağruka fi inbisati esrari vahdetike ve intişarü dekaikü fadlike ve etevesselelü ileyke fi ibtidai ve intihai vela azhirü li gayrike recai ya Alimül hafiyyati ve sserairi, veya camiü-şşetati fil ba-sairi, erzıknil vuzuha vel fütuha vel keşfe vel reşfe ala ismin ma yekûn fil hayatıri vel nevaziri fe entel Muhitu bil kainati ilmen vücuden ve entel hakimü ale-sserairi bastan ve şühuden ya Rabbel Alemin… Ve Sallallahu ale Seyyidina Muhammedin ve Alihi ve sahbini ecmain.”

Her şeyi, farklı türdeki bütün bilgi çeşitlerini Bilendir. Buna göre Allah, şu an var olan, var olmakta olan, var olmakta olanları, var olduklarında nasıl olacaklarını, var olmayanları ve eğer olsalardı nasıl olacaklarını bilendir.
Allah, her şey’i tam mânasıyla bilir. Her şeyin içini, dışını, inceliğini, açıklığını, önünü, sonunu, başlangıcını, bitimini çok iyi Bilendir O. Olmuşları bildiği gibi, olacakları da aynı şekilde bilir. Onun için, olmuş – olacak, gizli – açık söz konusu değildir.

Allah’ın, çok bilen, bilgisi ezelî ve ebedî olan, her şeyi her yönüyle bilen tek yaratıcı olduğu manasını ifade eder.
Eşyaların hakikatini idrak eden, bilendir Alim.

“Sözü açık söylesen bile O, gizliyi de, en gizliyi de bilir” (Tâ-Hâ Suresi 7. Âyet Meali)

Ey kâinatın Sahibi olan Allah’ım!
Ey yedi kat göklerin ve yerin Sahibi!
Ey mülkün Sahibi!
Ey kalbimizin sahibi!
Ey her şeyi bilen!
Ey gizlinin de en gizlisini bilen Allah’ım!
Ey Alîm!

Bilgin sınırsızdır Senin Allah’ım!
Bize bütün bildiklerimizi öğreten Sensin!
Bütün bilgileri ihata eder Senin bilgin!
Hiçbir şeyin bilgisi Sana gizli kalmaz!
Gizli yoktur asla Senin için!
Her şey Sana ayandır Rabb’im!
Rabb’im!
Kalbimizi de bizden iyi bilensin Sen;
Senin yoluna çevir kalbimizi!
Ve bir daha asla ayırma bizi Yolundan!

Resulullah’ın(sallalahu aleyhi ve sellem) diliyle dua ediyorum Sana şimdi Allah’ım; duamı kabul et katında;
“Senden başka ilah yoktur. Allah’ım; Seni noksan sıfatlarından tenzih ederim. Günahımı bağışlamanı dilerim ve senden rahmetini isterim. Allah’ım, ilmimi artır. Bana hidayet ettikten sonra kalbimi kaydırma. Bana kendi katından rahmet bağışla. Çünkü sen çok bağışlayansın!”

Hidayete talip olanları en iyi bilensin Sen Allah’ım!
Bize hidayet ver!
Sen Alîmsin Allah’ım!
Kalplerden geçeni de bilen yalnız Sensin!
Kalbimizi bilginle kuşat!
Adınla kuşat kalbimizi Allah’ım!
Bizim ilmimizi artır!

Ey kâinatta olmuş ve olacak her şeyin bilgisine sahip olan Allah’ım!
Ey ezeli ve ebedi ilim Sahibi Allah’ım!
Ey gerçek ilim Sahibi!
Ey Alîm!
Eşyanın hakikatini öğret bize Alîm Adınla!
Alîm Adınla Senin Esma ül Hüsna’nı öğret!
Esma ül Hüsna’nla Rabb’im,
Senin yoluna tâlip olmayı öğret!
Bize duayı öğret Allah’ım!
Kitabını öğret bize!
Kitabını öğrenmeyi kolay kıl Allah’ım!
Kitabın ışık olsun yolumuza!
Allah’ım!
Naklşet Kitabını kalbimize!

“Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, yedi denizin yardım ettiği denizler de mürekkep olup onunla yazılsa, Allah’ın kelimeleri yine tükenmez. Şüphesiz Allah, daima Galiptir; hikmet Sahibidir.” (Lokman Suresi 27. Âyet Meali)

Ey ruhun ve kalbin Sahibi!
Ey yedi kat göklerin ve Meleklerin Sahibi!
Ey Doğunun ve Batının Sahibi!
Ey Alîm!
Hangi yöne dönsem Seni anlattı her şey;
Boy atmış fidanların arasında eski bir çeşme gördüm;
Damla damla Seni anlattı bana.
Altın başakları yıkayan Rahmet yağmurlarının;
Her damlasının “Yâ Alîm” diye zikrederek yağdığını anlattı.
Bu muhteşem yaradılış zikrini her an;
Her zerrenin terennüm ettiğini anlattı bana.
Döndüm yine ve Seni aradım;
Her şey karanlığa gömüldü birden.
Önümde akıp giden yol karanlıktı.
Bekledim durdum neyi beklediğimi bilmeden.
Gece, mahzun bir misafir gibi geldi, yanında yıldızlarla;
Geceyi gündüze çevirenin Sen olduğunu anlattı bana gece.
Bir zamanlar;
Süleyman’ın (a.s) tahtının taşıyan rüzgarlar anlattılar Seni bana sonra.
Rüzgarlar; yükü hafif olanların nasıl hızla geçtiğini anlattı Sırat’tan.
Ey bütün bilgilerin Sahibi!
Ey sinelerde gizleneni de bilen Rabb’im!
Her şey Seni anlattı bana kendi lisanınca;
Kıyamete kadar anlatsak yine de bitmez O’nu anlatmak dediler.
Ey Alîm!
Ey her bir zerrenin bilgisine Sahip olan Allah’ım!
Bize bilmeyi öğret!
Seni bilmeyi öğret bize Rabb’im Alîm Adınla!

“İnsana bilmediğini O öğretti.” (Alak Suresi 5. Âyet Meali)

Ey bütün bilgilerin Sahibi olan Allah’ım!
Bize sabretmeyi öğret Alîm Adınla!
Alîm Adınla bize şükretmeyi öğret!
Sen Alîmsin Allah’ım!
Kalplerden geçeni bilen yalnız Sensin!
Gizli yoktur Senin için.
Gizli açık yaptığımız günahlarımızı bağışla.
Sana çevrilen ellerimizi boş çevirme Rabb’im!
Senin yolunu bilenlerden kıl bizi!
Bizi bizimle bırakma Allah’ım!
Bizi Sensiz bırakma!

Büreyde’den (r.a) : Resulullah sallalahu aleyhi ve selem şöyle buyurmuştur: ‘kim sabahladığı ve akşamladığı zaman:

“Rabbim Allah’tır. O’na tevekkül ettim. O’ndan başka ilah yoktur. O’na tevekkül ettim. O, ulu arşın Rabbidir. Allah’tan başka ilah yoktur, yücedir, büyüktür. Allah’ın dediği olur, demediği olmaz. Bilirim ki Allah her şeyi ilmi ile kuşatmıştır;” derse cennete girer.

Geçmişi ve geleceği bilen yalnız Sensin Rabb’im!
Geçmişte yaptıklarımızı affet;
Ve geleceğimizi hayr et bizim!
İlminle kuşat kalbimizi Allah’ım!
Ve Cennetini bize nasip et!


Âmin! Âmin! Âmin!
Velhamdülillahi Rabbil Âlemin!

Alim | el-Alim Fazileti ve Sırları

Alim | el-Alim Fazileti ve Sırları

  1. Bu ismin verilen miktarda ve şartlarına uygun olarak tertibini yerine getiren, zikrini virt edinip yapan kimseye, dost düşman, içinde ne gizlerse bildirilir.
  2. Bu ismin virdine devam eden kimse istediğini elde eder, her türlü arzu ve isteğine kavuşturulur.
  3. Bu mübarek isimde büyüleme özelliği de vardır. İs­teyen istediğini bu ismin zikriyle tesir altına alabilir. Bu kişi ister amir olsun, ister memur, isterse sevdiği biri olsun, üs­tünde hakimiyet kurup hükmünü ve bilgisini istediği gibi yürütür.
  4. Her gün 150 defa zikreden kişi, Allah hakkındaki ilim ve bilgiye iman ve izana yani kısaca marifetullaha sahip olur. Evham ve şüpheleri kalkar, ilme’l-yakin derecesine ulaşır.

İnsan Allah’ın ilmine ve bilgisine güvenerek, kendisi hakkında yaptıklarına razı olup teslim olursa, daima kalbi rahat ve huzur içinde olur. O kişi edep ve haya sahibi olur, bela ve musibetlere sabreder, verilene şükreder, hata ve günahlarına da kolayca tövbe eder.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir