Anasayfa / Allah / Esma-ül Hüsna / El-Adl Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Adl Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

el-Adl
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 104
Anlamı: Çok Adaletli
Kerameti: Ya Adl Adaletli olmak için. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.

Adl | el-Adl İsminin Anlamı

Adl | el-Adl İsminin Anlamı

 Adl isminin lügat anlamı:

Adalet kelimesinden türemiş olan el-Adl ismi; doğru olmak, doğru davranmak, adaletle hükmetmek, eşitlemek, dengelemek, insaflı olmak anlamlarına gelmektedir. Adl kelimesi değişik türevleri ve çekimleriyle Kur‟an‟da birçok yerde zikredilmiştir. Ancak Rabbimizin ismi olarak sadece meşhur Esma-i Hüsna hadisinde zikredilir.

EL-ADL: Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen. Sınırsız, sonsuz adalet sahibi. Allah mutlak âdildir; zulmü ve zalimi sevmez.

Adl isminin ıstılah anlamı:

Adl; hak ve adaletle hüküm veren ve yasa koyandır.

Adl; yarattığı bütün canlılara her konuda adil ve eşit davranandır.

Adl; haklıya hakkını, haksıza ise cezasını verendir.

Adl; her şeyi yerli yerinde yapandır.

Adl; her emri ve yasağı, her yaptığı hak ve doğru olan, asla zalim olmayandır.

Adl; insanı doğru ve ölçülü bir biçimde yaratan ve düzenleyendir.

Adl | el-Adl Dualar ve Zikirler

Adl | el-Adl Dualar ve Zikirler

EL-ADL ismin zikri (104) adet,

Zikir saati Güneş, Zikir günü Pazar. Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası.

Adl | el-Adl esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey darda kalanların Sahibi!
Ey biçarelerin Sahibi!
Ey mazlumların Sahibi!
Ey Hesap Gününün Sahibi!
Ey sözlerin en doğrusunu Söyleyen!
Ey mutlak adalet Sahibi!
Ey Adl!
Mutlak adalet Sahibi yalnız Sensin Allah’ım!
Bütün hükümlerin doğrudur!
Bütün sözlerin gerçektir!
Adl Adınla yardım et bize!
Adl Adınla âdil olmamızı nasip et!

Doğru sözlü Resulullah’ın (sallALLAH u aleyhi ve sellem)
“nurdan minberler”le müjdelediği kullarından eyle bizi Allah’ım!
Adil olmamızı nasip et hepimize!
Hayra ve iyiliğe muvaffak eyle bizi!
Verdiğin İhsanından;
Vermediğin Adaletindendir Yâ Rab!
Bizi Adaletine rıza gösterenlerden eyle!
Yoluna baş eğenlerden;
Sana secde edenlerden eyle Yâ Rab!

“(Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy; Allah hükmünü verinceye kadar da sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” (Yunus Suresi 109. Âyet Meali)

Kararın doğru, hükmün dildir Allah’ım!
Allah’ım! Senden ihsanını ve keremini isteriz!
Resulullah’ın (sallALLAH u aleyhi ve sellem) diliyle şahitlik ederiz Sana:
“Benim hakkımdaki yargın, işte o adalettir.”
Allah’ım hakkımızdaki hükmüne baş eğenlerden eyle bizi.
Bizi isyandan koru!

“Ey iman edenler, kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun.” (Nisa Suresi 135. Âyet Meali)

Bizi, Senin için adaleti ayakta tutanlardan eyle Allah’ım! Adaletten ayırma bizi!
Bizi nefsimizle baş başa bırakma!
Sana iman ettik Rabb’im!
Zulme karşı dimdik duranlardan eyle bizi!
Bizi, adaleti tesis etmek için canını verenlerle bir tut! Ve canımızı, Senin Adil Dinine yardım ederken al!

Ey güneşi ve ay’ı en adil şekliyle semaya yerleştiren Allah’ım!
Ey en adil şekliyle geceyi ve gündüzü;
Birbiri ardı sıra çeviren Allah’ım!
Ey damardaki kanı en adil şekliyle dolaştıran Allah’ım!
Zenginlik ve fakirlik Senin adaletindendir!
Senin Adaletindendir, hastalık ve sağlık!
Af ve ceza Senin Adaletindendir!
Senin Adaletindendir hayat ve ölüm!
Ne hükmün varsa üzerimizde,
Senin Adaletindendir Rabb’im!
Mülk Senindir!
Mülkünde mutlak Adaleti sağlayan yalnız Sensin!

Sen Haksın Allah’ım! Sen Hâkimsin!
Yegâne Adil Sensin Allah’ım!
Sen Adl’sin! Adl Adınla, adaleti gözetenlerden kıl bizi! Hak yolundan ayırma bizi Adl Adınla!
Sen mazlumların âhını duyansın Allah’ım!
Perde yoktur mazlumla Senin aranda!
Adl Adın tecelli etsin ruhumuzda!
Bizi mazlumların âhından koru Allah’ım Adl Adınla!

Güneşin ilk ışıklarıyla uyanan yeşil çimenlerde hüküm sürer Senin Adaletin Allah’ım!
Güneşin yakıcılığı Senin Adaletinle durur bir kararda! Dalgaları sanki göğü döven denizin hiddetinde hüküm sürer Senin Adaletin!
Ve biz bakıp dururuz öylece tabiatın konuşmasına!
Güneş, dağlar ve denizler kadar Seni bilmeyi nasip et bize Allah’ım!
Bize merhamet et Adl Adınla!

Istıraptan, nedametten uzak bir yer ardık ömrümüz boyunca. Ama Mülk Senindi. Ve Hâkimdi Adaletin Senin Mülkünde! Çok geç anladık!
Şimdi, yeşil çimenleri soldu ömrümüzün.
Kuşlar ötmez oldu bahçemizde.
Bu son demde Allah’ım,
Ve son nefeste; Adaletinle mağfiret et bize!
Bizi ateşin azabından koru Allah’ım!

“Rabbimiz dünyada da bize iyilik ve güzellik ver; ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru.”

Âmin! Âmin! Âmin!
Velhamdülillahi Rabbi’l Âlemin!

Bu adın harfleri arasında da Hak Teâlâ’nın azametli adının harflerinden bir harf vardır. Bu adın hizmet meleği (Hamyail) dir. Bu meleğinin sadece 3 yardımcısı vardır. Bu hiç büyük meleğin emrinde de 104 er melek bulunmakta ve bu 104 er meleğin her biri de yine 104 er meleğe komuta etmektedir. Bu melekler kanatlarını açmış olarak adaletli hükümdarlarını korumaktadırlar.

Bu adı çokça anan kimsenin halvetine bu adın meleği olan Hz. Hamyail iner ve çağıranın dileğini yerine getirir. Eğer bu kimse, nefsine hakim olarak, o güne kadar devam ettirdiği ibadet tarzını sürdürürse, bu melek o zaman kendisine, başkalarının nefislerini İılah etmeleri için gerekli bilgileri verir.

Adl | el-Adl esmasıyla yapılacak Dua:

“Allahümme entel adlü fi halkıke, vel münci men teşaü bi fazlike, vel Mu ti, vel Maniu, ve-ddarrü, vel Nafiü, vel Hafidü, vel Rafiii, Münibün bi fazlike ve hakimün bi adlike, fela müakıbün li emrike, vela radden li hükmike, ente Rabbül Erba-bi ve Malikül Rikabi, ve adilün fi hükmike ve halkıke, ta’ti ve temnaü ve tedurru ve tendau ve terfau, ve tabsuru ve tesmaü, bi yedike mekalidel umuri vel hayri ve-şşürruri, Rahimü-rrühamai, Rabbül arkzı ve-ssemai, leyse leke fi mülkike şerikün vela vezirün vela nasirün ve ente ala küllü şey’in ka-dirün, ni’mel Mevla ve ni’mel naşir. Rabbi Es’elüke ilmen nafi-an yenfauni ve rizkan vasian yesaani ve nuran tünevver bihi masabiha kalbi, fe ena abdüke-zzaifü el fani ve entel Baki, ta’lemü ma fi nefsi, Rabbi zidni limen ve amelen ve tekabbel minni ma icterahtehü fi hala ve mela ve leyle ve ğadven ve ib-karan, verham zilli vefakati, vebsut keffi beyne yedeykefe ente melazüllaizin ve cabirü kulübü-ddüafai vel mesakine, la melc-ee minke illa ileyke vela etevekkelü illa aleyke, İlahi şeddüdni ve sebbit kademeyye ala taatike hatta la ezi-llü ani-ssirat ve nevvir kalbi bi marifetüke ve eşgılni bitilaveti kitabüke, ve Bassırni kema bassarte evliyaüke hatta enâlü ma nalühü min derecil kemali ve-rrıf ati vel cemali, fe ente rabbül kadim el roifdalü zül adli vel kemali. Ya Adlün! Entel hakemül adlül adilü yevme-nnüşüri, ve ente-ttevvabü ala men tabe, ve kaşifü zulmetil hicabi ta’Iemü hainetel ayüni, vema tahfi-ssudur. Ve ente ala küllü şey’in kaderünü. İleyke, tüdfaül ümür, ve bike düdfaü-şşürur… Allahümme İnni es’elüke sirran min sırike min emrike ve nuran min nürike ve tevelleni-ssırra bu makdürike ve heb liye min kayyumiyyetüke nasran entasirü bihi ala men zalemeni ve Es’elüke tevfikan minke yukızü gafili hatta ya’lemü cahili ve tüvazzah ileyke tariki ve yekünü fi-rrecatü re-ficatü refiki, minke içtihadı ve aleyke itimadi ve ileyke cermii ve beyne yedeyke masrai, ta’Iemü hakikatü emri ve meknunü sırri, tealeyte an samatil muhaddisati ve tenezzehte amil ne-kaisi vel zillati… İlahi Es’elüke tevbeten temhaku biha zilli ve tukbel biha ameli ve taslüh zahiri, fe ente nurül envari, ve kaşifül esrari ve külle şey in indeke bi miktarin ya zel Celali vel ikram…”

Adl | el-Adl Fazileti ve Sırları

Adl | el-Adl Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikrine usulüne göre devam eden kimse, iş ve davranışlarında adil olur, hiç kimseye zulmedemez, nefsini fitne ve fesattan kurtarır. Kötü huyları iyi huylara dönüşür; güzel ahlâk sahibi olur.

2. Cuma gecesi 20 lokma üzerine yazıp yerse, insanların, cinlerin ve bütün mahlukatın hürmet ve saygısını kazanır.

3. Hakimler bu ismi her gün (104) defa okuyarak zikrine devam ederlerse, Cenab-ı Hak, onları zulümden korur, isabetli kararlar ilham eder; davalı, davacı ve şahitler, doğrudan başka bir şey söyleyemez, hakkı gizleyemezler.

4. Başkalarında hakkı olup da alamayanlar, üç gün riyazetle oruç tutup geceleri (10816) defa, “Yâ ADL” diye zikredip, sonunda:

“Ey adil-i mutlak olan Allah’ım! Bu simin hürmetine hakkımı falan kimseden alıvermeni istiyorum…” diye dua ederse, Allah o zalim ve zorba hak yiyici kimseyi, dua eden kimsenin hakkını vermeye mecbur eder; yine de vermezse başka türlü cezasını çektirir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir